Not 14

Övriga skulder

  2016-12-31 2015-12-31
Leverantörsskulder  5 6
Ej likviderade skulder  239 962
Övriga skulder  6 6
Summa övriga skulder  250 974