Not 15

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

  2016-12-31 2015-12-31
Upplupna räntekostnader  337 197
Upplupna personalkostnader  10 13
Upplupna externa förvaltningsarvoden  4 7
Övriga upplupna kostnader  4 3
Summa förutbetalda intäkter och
upplupna kostnader
 355 220