Not 17

Ställda panter, ansvarsförbindelser och åtaganden

  2016-12-31 2015-12-31
Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter:    
Utlånade värdepapper mot erhållen säkerhet i
form av värdepapper¹
 25 072 20 062
Ställda säkerheter avseende börsclearade
derivatavtal
 1 136 1 427
Ställda säkerheter avseende OTC-derivatavtal²  2 994 126
Åtaganden:    
Investeringsåtaganden om framtida betalningar
för alternativa och strategiska investeringar
 9 962 6 457
Teckningsåtagande, se not 18  9 500 8 000