Not 18

Närstående

Syftet med noten är att upplysa om hur AP4:s resultat och ställning har påverkats av transaktioner med och utestående mellanhavanden, inklusice åtaganden, med närstående i enlighet med definitioner i IAS 24.

Som närstående till Fjärde AP-fonden betraktas samtliga intresseföretag, se även not 9.

  2016-12-31 2015-12-31
Vasakronan Holding AB    
Ränteintäkter  147 215
Hyreskostnader¹  11 11
Aktieägartillskott under året 3 000 0
Ägarlån  0 3 000
Åtagande²  4 500 4 500
Rikshem Intressenter AB    
Ränteintäkter  9 125
Aktieägartillskott under året  586 1 661
Åtagande²  5 000 3 500
ASE Holding S.á.r.l.    
Ränteintäkter  28 30
Ägarlån  225 249
ASE Holdings II S.á.r.l    
Ränteintäkter  26 21
Aktieägartillskott under året  34 66
Ägarlån  312 293

 Avseende löner och ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare, se not 6.