Not 19

Finansiella instrument, pris- och värderingshierarki

 

 

 20161231 20161231  20161231  20161231 
Verkligt värde, Mkr Nivå 1                  Nivå 2         Nivå 3            Totalt 
Finansiella tillgångar        
Aktier och andelar, noterade  157 538  37 819  2 518  197 875
Aktier och andelar, onoterade -  -  26 254  26 254
Obligationer och andra räntebärande tillgångar  105 921  385  845  107 151
Derivatinstrument  0  2 620  -  2 620
Summa finansiella tillgångar  263 459  40 824  29 618  333 901
Finansiella skulder        
Derivatinstrument  0  -3 919  -  -3 919
Summa finansiella skulder  0  -3 919  -  -3 919
Netto finansiella tillgångar och skulder  263 459  36 906  29 618  329 982

 

 

 20151231 20151231  20151231  20151231 
Verkligt värde, Mkr Nivå 1                  Nivå 2         Nivå 3            Totalt 
Finansiella tillgångar        
Aktier och andelar, noterade 139 682 35 308 2 377 177 367
Aktier och andelar, onoterade - - 19 822 19 822
Obligationer och andra räntebärande tillgångar 102 512 144 3 892 105 548
Derivatinstrument 0 3 296 0 3 296
Summa finansiella tillgångar 242 195 38 749 26 090 307 034
Finansiella skulder        
Derivatinstrument 0 -1 888 0 -1 888
Summa finansiella skulder 0 -1 188 0 -1 888
Netto finansiella tillgångar och skulder 242 195 36 861 26 090 305 146

Nivå 1. Instrument med publicerade prisnoteringar

Finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad. Marknaden bedöms aktiv om det finns noterade priser som regelbundet uppdateras med högre frekvens än en gång per vecka och om dessa priser används okorrigerat för avslut på marknaden. Här återfinns knappt 80 procent av AP4:s placeringstillgångar.

Nivå 2. Värderingstekniker baserade på observerbara marknadsdata

Finansiella instrument som handlas på en marknad som inte bedöms aktiv men där det finns noterade priser som används okorrigerat för avslut, eller observerbar indata som regelbundet uppdateras för indirekt värdering med allmänt vedertagna modeller. I denna kategori återfinns hos AP4 främst marknadsnoterade aktiefonder som inte bedöms aktiva men där det finns observerbar indata som regelbundet uppdateras för indirekt värdering samt OTC-derivat såsom valutaterminer och ränteswappar, men även ränteinstrument och fonder, innehållande ränterelaterade instrument, med låg likviditet. OTC-derivat värderas med hjälp av diskonteringskurvor som indirekt baseras på regelbundet uppdaterad, observerbar indata vilken interpoleras eller extrapoleras för att beräkna ej observerbara räntor. Indata till dessa räntor som används för att diskontera instrumentets framtida kassaflöden för värdering uppdateras regelbundet och är observerbar vilket dock inte gäller för räntorna. Därför klassificeras dessa instrument till nivå 2.

Nivå 3. Värderingstekniker baserade på icke observerbara marknadsdata

Finansiella instrument som värderas med ett inte oväsentligt inslag av ej observerbara data eller som i övrigt ej kan klassificeras till nivå 1 eller 2. Här återfinns i huvudsak onoterade aktier och ägarlån i direktägda fastighetsbolag samt onoterade aktier i riskkapitalbolag. För riskkapitalbolag används främst IPEV:s principer som ramverk vilket innefattar ett flertal värderingsmetoder såsom värdering baserat på faktiska transaktioner, multipelvärdering, substansvärdering och diskonterat kassaflöde.

För innehav i direktägda fastighetsbolag används främst principerna från IPD Svenskt Fastighetsindex som ramverk där två grundmetoder är rådande. Dessa är ortsprismetod och indirekt avkastningsmetod (nuvärdesmetod).

Ortsprismetoden innebär att fastighetsinnehav jämförs med liknande objekt som sålts på öppen marknad medan indirekt avkastningsmetod innebär att framtida prognostiserade kassaflöden diskonteras.

Känslighetsanalys

Enligt IFRS ska en känslighetsanalys presenteras med hjälp av en alternativ värdering för tillgångar som återfinns under Nivå 3. Ur ett värderingstekniskt perspektiv är en alternativ värdering av dessa tillgångar förenad med stora svårigheter. Generellt kan sägas att för onoterade fastigheter är direktavkastningskravet av central vikt, men även antaganden kring faktorer som vakanser, driftskostnader, marknads- och vinsttillväxt har stor betydelse. För riskkapitalbolag är vinsttillväxt och börsens multipelvärdering av betydelse. Värderingarna i nivå 3 innehåller normalt en fördröjning som i positivt trendande marknad innebär en försiktig värdering.

En känslighetsanalys för AP4:s största fastighetsinnehav, Vasakronan, med ett verkligt värde för aktier och andelar på 13,8 mdkr, det vill säga cirka 50 procent av onoterade aktier inom nivå 3, har tagits fram av fastighetsbolaget. Enligt analysen skulle en förändring av direktavkastningskravet med +/- 0,25 procentenheter förändra värdet på aktieinnehavet i Vasakronan med cirka -1,5/+1,7 mdkr.

För värderingen av AP4:s investeringar i riskkapitalbolag under onoterade aktier, motsvarande 2,6 mdkr, görs väsentliga antaganden om värderingsmultiplar och framtida kassaflöden. Om antagandet för multipeln på EV/EBITDA ändras med +/- 5 procent skulle värderingen av dessa investeringar förändras med -/+ 330 mkr.

Vad gäller AP4:s högavkastande räntebärande tillgångar under noterade aktier baseras värderingen väsentligen på diskonteringsräntor för ränteintäkter och återbetalning av lån.

En förändring av diskonteringsräntor med +/- 1 procentenhet för alla löptider skulle medföra värderingsförändringar på -/+ 76 mkr.

Förändringar i nivå 3

  Aktier & andelar onoterat Aktier & andelar noterat Obligationer och andra räntebärande tillgångar
Ingående balans
2016-01-01
 19 822  2 377  3 892
Realiserade och orealiserade vinster (+) eller förluster (-) i resultaträkningen*  3 025  -163  -137
Köp  4 189  777  205
Försäljning  -782  -472  -3 115
Utgående balans
2016-12-31
 26 254  2 518  845
* Varav orealiserat resultat  2 448  -255  -137

 

  Aktier & andelar onoterat Aktier & andelar noterat Obligationer och andra räntebärande tillgångar
Ingående balans
2015-01-01
14 696 1 278 5 495
Realiserade och orealiserade vinster (+) eller förluster (-) i resultaträkningen* 3 227 429 -16
Köp 3 215 995 222
Försäljning -1 315 -325 -1 810
Utgående balans
2015-12-31
19 822 2 377 3 892
* Varav orealiserat resultat 3 133 256 -16