Not 2

Räntenetto

  2016 2015
Ränteintäkter    
Obligationer och andra räntebärande tillgångar  1 930 2 441
Derivatinstrument  387 1 390
Övriga ränteintäkter  78     64
Summa ränteintäkter  2 395 3 895
     
Räntekostnader    
Derivatinstrument  -1 578 -1 893
Övriga räntekostnader  0        0
Summa räntekostnader  -1 578 -1 893
Räntenetto  817 2 002