Not 20

Risker

Se under rubriken Riskhantering på sidorna 30-31 för närmare beskrivning av AP4:s riskhantering.

Verksamhetens risker

Nedan följer en beskrivning av verksamhetens huvudsakliga risker som utgörs av finansiella och operativa risker.

Operativa risker

Med operativa risker menas "risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser". Definitionen inkluderar legal risk. Exempel på operativa risker kan vara medveten eller omedveten felaktig hantering, vilken kan vara orsakad av undermåliga rutiner eller instruktioner, inadekvata system, otillräcklig kontroll och revision samt genom brottsligt förfarande eller externa händelser.

Operativa risker inom AP4 ska hanteras genom en fastställd och fondgemensam process och metodik. För alla väsentliga risker ska nyckelkontroller finnas, vilka så långt det är möjligt, minskar sannolikheten för att riskerna materialiseras eller lindrar konsekvenserna när oönskade händelser trots allt inträffar. Vid värdering av risker ska befintliga nyckelkontroller kvalitetssäkras för att säkerställa att de har önskad funktionalitet och är effektiva.

Inom riskhantering avseende operativa risker är det särskilt viktigt att utvärdera förändringsprocesser och dess effekter på verksamheten. Operativa risker utvärderas specifikt i samband med implementering av nya produkter, systemförändringar och organisationsförändringar.

För att minimera operativa risker ska en tydlig fördelning av ansvar och befogenheter vara dokumenterad i skriftliga instruktioner. Gällande processer och rutiner ska dessa säkerställa en god intern kontroll samt vara dokumenterade genom relevanta instruktioner.

Fondens samtliga enheter och/eller grupper ansvarar för att i den dagliga verksamheten leva upp till de krav som ställs på god intern kontroll samt att avsätta tillräckliga resurser för detta. Detta omfattar bl.a. kontroll av efterlevnad av samtliga regelverk som gäller för fonden. Det åligger även var och en inom fondens organisation att fullgöra sina arbetsuppgifter i linje med mål och verksamhetsplaner samt inom ramen för externa och interna restriktioner.

Gällande riskhantering avseende operativa risker ansvarar ARK för att stödja och samordna hanteringen av operativa risker inom hela fonden. Detta innebär att ARK minst årligen ska följa upp att den gemensamma metoden för riskhantering avseende operativa risker har efterlevts för samtliga kartlagda processer inom fonden. Motsvarande gäller för väsentliga identifierade förändringsprocesser såsom t ex implementering av nya produkter, systemförändringar och organisationsförändringar.

AP4:s juristenhet ansvarar bland annat för legala riskaspekter i avtal och liknande.

Finansiella risker

De finansiella riskerna, där främst marknads-, kredit- och likviditetsrisker ingår, följs upp och kontrolleras i den oberoende enheten ARK som rapporterar direkt till VD och styrelse. Förvaltningens mål är att endast ta positioner som förväntas generera god avkastning inom fastställda riskmandat. Därför bör de huvudsakliga risker som AP4 exponerar sig mot bestå av transparenta finansiella risker och då främst marknadsrisker där det finns goda möjligheter för riskpremier att prognostiseras.

Marknadsrisker

Marknadsrisk utgörs av risken för att värdet av ett instrument påverkas negativt på grund av variationer i aktiekurser, valutakurser eller marknadsräntor. Då AP4:s innehav i huvudsak består av noterade instrument med daglig prissättning på likvida marknader finns goda möjligheter att löpande mäta och rapportera marknadsrisker genom både prognostiserade och realiserade risktal. AP4 har som mål att hålla en hög andel noterade aktier och räntebärande instrument.

Aktieprisrisk

Med aktieprisrisk avses förväntad variation i marknadsvärdet hos aktier. Aktieprisrisk hanteras genom diversifiering över regioner, länder och sektorer.

Ränterisk

Endast AP4:s räntebärande tillgångar ingår vid mätning av ränterisk som avser förväntad variation i marknadsvärdet på fondens räntebärande tillgångar orsakad av nominella ränterörelser på räntemarknaderna. AP4 hanterar ränterisk genom diversifiering över olika regioner och räntekurvor samt begränsning av durationsavvikelsen mellan den taktiska och strategiska förvaltningen.

Valutarisk

Valutarisk avser förväntad variation i valutakurser avseende tillgångar noterade i utländsk valuta. Valutarisk uppstår i samband med investeringar noterade i utländsk valuta. Lagen om allmänna fonder begränsar den totala valutaexponeringen i fonden till maximalt 40 procentenheter. AP4:s placeringspolicy fastställer slutlig valutaexponering för varje större valuta i normalportföljen.

Placeringstillgångarnas risk

Ett sätt att beräkna finansiella risker är genom riskmåttet Value at Risk (VaR). Value at Risk definieras som den maximala förlust, som kan uppstå med en given sannolikhet under en given tidsperiod. I tabellen nedan används en analytisk faktormodell för tidsperioden 10 dagar och konfidensgraden 95 procent.

 

Förvaltningshorisonter VaR, ex-ante Innehavsperiod 10 dagar Bidrag Volatilitet % 12 mån portfölj VaR, ex-ante Innehavsperiod 1 dag²
2016-12-31      
Aktier  7 225  8,00  2 152
Räntebärande  -151  -0,17  -66
Valuta  -22  -0,02  71
S:a Normalportfölj  7 053  7,81  2 157
Strategisk förvaltning¹  486  0,54  -80
Taktisk förvaltning  154  0,17  -6
Summa Placeringstillgångar  7 685  8,51  2 071
       
2015-12-31      
Aktier 6 568 7,83 2 119
Räntebärande -100 -0,12 -31
Valuta 4 0,00 319
S:a Normalportfölj 6 471 7,71 2 407
Strategisk förvaltning¹ 572 0,68 -66
Taktisk förvaltning 71 0,08 -10
Summa Placeringstillgångar 7 116 8,48 2 330

 

För beräkning av finansiella risker används riskmåttet Value at Risk (VaR). Value at Risk definieras som den maximala förlust, som kan uppstå med en given sannolikhet under en given tidsperiod. I tabellen ovan används tidsperioden 10 dagar och konfidensgraden 95 procent om inget annat anges.

Valutaexponering

AP4 valutasäkrar hela innehavet av utländska räntebärande tillgångar samt delar av det utländska aktieinnehavet med hjälp av valutaderivat.

AP4:s valutaexponering var vid årets utgång 26,9 (27,0) procent. I nedanstående tabell presenteras fondens valutaexponering.  

 

2016-12-31 USD EUR GBP JPY Övriga Summa
Aktier & andelar  85 809  18 042  8 076  10 330  10 717  132 974
Obligationer och andra räntebärande tillgångar  44 680  16 287  9 978  0  0  70 945
Derivatinstrument, exkl valutaderivat  -825  -3 700  0  0  0  -4 525
Övriga fodringar och skulder, netto  1 180  481  421  90  393  2 566
Valutaderivat  -74 523  -20 652  -8 586  - 3 338  -5 007  -112 106
Valutaexponering, netto  56 321  10 458  9 889  7 082  6 104  89 854
             
2015-12-31 USD     EUR      GBP  JPY   Övriga Summa
Aktier & andelar 72 237 19 600 8 504 9 474 9 223 119 038
Obligationer och andra räntebäreande tillgångar 41 870 15 376 11 305 0 0 68 551
Derivatinstrument, exkl valutaderivat -845 -272 0 0 0 -1 117
Övriga fodringar och skulder, netto 959 917 422 183 559 3 040
Valutaderivat -60 832 -20 140 -11 168 -3 574 -9 949 -105 664
Valutaexponering, netto 53 389  15 481  9 063  6 083  -168  83 849 

Kreditrisker

Med kreditrisk avses risken att en emittent eller motpart inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser. Kreditexponering avser det värde som, genom avtal med motpart eller emittent, är utsatt för kreditrisk, d v s kreditexponering omfattar både emittent- och motpartsexponering. Den totala kreditrisken begränsas genom val av ränteindex i normalportföljen och limiter per ratingkategori.

Kreditrisk per emittentgrupp/emittent begränsas av limiter vilka omfattar både emittent- och motpartsrisk.

VD godkänner samtliga motparter med vilka fonden kan göra affärer (avseende både standardiserade och icke-standardiserade instrument). Vidare fastslås att vid handel med OTC-derivat ska ISDA och CSA finnas med samtliga större motparter.

 

2016-12-31   Icke standardiserade derivat Icke standardiserade derivat  
Ratingklasser Obligationer² exponering Verkligt värde² Pant/Säkerhet Resterande risk
AAA¹  81 707      
AA  16 513  -110  307  196
A  6 096  -1 387  1 576  189
BBB  2 934  -107  110  4
Saknar rating³  747      
Summa kreditriskexponering  107 997  -1 604  1 993  389
         
2015-12-31   Icke standardiserade derivat Icke standardiserade derivat  
Ratingklasser Obligationer² exponering Verkligt värde² Pant/Säkerhet Resterande risk
AAA 50 199 4    
AA 40 054 318 -375 -56
A 5 143 739 -863 -124
BBB 8 260 175 -186 -11
Saknar rating³ 3 773      
Summa kreditriskexponering 107 428 1 236 -1 424 -192

 

Likviditetsrisker omfattar dels likviditetsrisker som avser kassaflöden espektive likviditetsrisker i finansiella instrument.

Likviditetsrisk i ett finansiellt instrument utgörs av risken för att instrumentet nte kan säljas eller endast kan säljas till ett väsentlig lägre pris än et marknadsnoterade priset.

En stor del av AP4:s värdepapper är omedelbart belåningsbara. Eventuella örluster på valutaterminer och aktieindexterminer kan dock vara av en betydande storlek och dagliga prognoser över likviditet i SEK och valuta ska upprättas.

AP4:s likviditetsrisk i finansiella instrument begränsas av placeringsuniversum samt val av referensindex för räntebärande värdepapper och noterade aktier. Illikvida finansiella instrument förekommer främst i form av tillgångar i onoterade bolag och fastigheter. Även OTC-derivat och kreditpapper kan från tid till annan vara illikvida och/eller uppvisa stora skillnader mellan köp- och säljkurser.

Likviditetsrisken kan även vara hög om det krävs stora nettoutbetalningar från skuldsidan eftersom fonden har betalningsförpliktelse mot Pensionsmyndigheten. Det är då nödvändigt att hålla en stor andel likvida instrument. I dagsläget gör AP4 månatliga utbetalningar till Pensionsmyndigheten som i relation till befintligt kapital är relativt små.

Genom lagen om allmänna pensionsfonder begränsas likviditetsrisken dessutom genom att minst 30 procent av AP4:s totala marknadsvärde måste vara placerat i fordringsrätter med låg kredit- och likviditetsrisk.

I styrelsens regelverk begränsas likviditetsrisker genom särskilda regler för investeringar i räntebärande tillgångar och genom noggrann uppföljning av kassatillgodohavanden. AP4 investerar en stor andel av portföljen i noterade aktier och statsobligationer med god likviditet. Sammantaget bedöms likviditetsrisken i AP4 som låg.

I tabellen nedan presenteras en sammanställning över AP4:s likviditetsrisk i enlighet med förfallostruktur. Obligationer och räntebärande instrument upptagna till verkligt värde, inklusive upplupen ränta.

Förfallostruktur

2016-12-31            
Löptid < 1 år 1 < 3 år 3 < 5 år 5 < 10 år > 10 år Total
Nominellt stat  1 415  7 113  16 555  19 074  10 643  54 800
Nominellt kredit  2 753  22 421  17 851  8 068  2 103  53 196
Total  4 168  29 534  34 406  27 142  12 746  107 997
             
2015-12-31            
Löptid < 1 år 1 < 3 år 3 < 5 år 5 < 10 år > 10 år Total
Nominellt stat 634 3 434 12 537 26 852 9 847 53 304
Nominellt kredit 4 042 11 703 28 256 8 066 2 058 54 124
Total 4 676 15 137 40 793 34 918 11 904 107 428

 

Samtliga skulder har en löptid understigande ett år förutom ett fåtal valutaoptioner och kreditderivat (så kallade Credit Default Swaps), se not 11. Det sammanlagda marknadsvärdet på dessa kontrakt är dock begränsat och de har därför utelämnats i ovanstående tabell.

Hantering av derivat

AP4 använder derivat inom de flesta förvaltningsmandaten. Derivaten har flera olika användningsområden och syften där de viktigaste är följande:

  • Valutasäkring av AP4:s utländska placeringar, för vilket derivat är det enda alternativet.
  • Effektivisering av indexförvaltningen, där derivat används för att minimera transaktionskostnader och förenkla hantering.
  • Effektivisering av den aktiva förvaltningen, där derivat används för att de dels minimerar transaktionskostnader och förenklar hanteringen, dels ger möjlighet att ta positioner som inte kan skapas med andra instrument (korta positioner, volatilitetspositioner med mera)
  • Reglering av den strategiska portföljens risk med hjälp av strategiska derivatpositioner.

 

Användningen av derivat begränsas både med avseende på nominellt underliggande värde och med avseende på marknadsrisk. Alla derivatpositioner och därmed sammanhängande risker ingår i den dagliga positions- och riskbevakningen.

VD godkänner samtliga motparter med vilka AP4 kan göra affärer, avseende både standardiserade och icke-standardiserade instrument.

Vidare fastslås att vid handel med OTC-derivat ska ISDA, International Swaps and Derivatives Association, och CSA, Credit Support Annex, finnas med samtliga större motparter. ISDA-avtal avser ett standardavtal för att reglera handel med derivat mellan två motparter. CSA-avtal avser en bilaga till ett ISDA-avtal.

CSA-avtalet reglerar hur säkerheter ska ställas för utestående skulder i form av likvida medel eller värdepapper.