Not 21

Finansiella tillgångar och skulder som nettas i balansräkningen eller lyder under nettningsavtal

2016-12-31 Bruttobelopp Nettade belopp i BR Netto- belopp i BR Kvittning av finansiella instrument enligt avtal* Erhållna säker- heter* Netto- belopp efter kvittning* Övrigt¹ Summa i BR
Tillgångar                
Derivatinstrument  2 620  0  2 620  2 314  188 118   -  2 620
Ej likviderade fordringar  1 401  1 400  1  -  -  1  218  219
Summa  4 021  1 400  2 621  2 314  188  119  218  2 839
Skulder                
Derivatinstriument  3 919  0  3 919  2314  1 603  2  -  3 919
Ej likviderade skulder  1 400  1 400  0  -  -  0  239  239
Summa  5 319  1 400  3 919  2 314  1 603  2  239  4 158
2015-12-31 Bruttobelopp Nettade belopp i BR Netto- belopp i BR Kvittning av finansiella instrument enligt avtal* Erhållna säker- heter* Netto- belopp efter kvittning* Övrigt¹ Summa i BR
Tillgångar                
Derivatinstrument 3 287 0 3 287 1 772 1 186 329 9 3 296
Ej likviderade fordringar 6 831 6 821 9 - - 9 884 893
Summa 10 118 6 821 3 297 1 772 1 186 339 893 4 189
Skulder                
Derivatinstriument 1 872 0 1 872 1 772 98 2 16 1 888
Ej likviderade skulder 6 833 6 821 12 - - 12 950 962
Summa 8 705 6 821 1 884 1 772 98 14 965 2 850

 

Tabellen ovan visar finansiella tillgångar och skulder som presenteras netto i balansräkningen eller som har rättigheter förknippade med rättsligt bindande ramavtal om kvittning eller liknande avtal. Finansiella tillgångar och skulder nettoredovisas i balansräkningen när AP4 har en legal rätt att netta under normala affärsförhållanden och i händelse av insolvens, och om det finns en avsikt att erlägga likvid netto eller realisera tillgången och erlägga likvid för skulden samtidigt. Finansiella tillgångar och skulder som lyder under rättsligt bindande ramavtal om kvittning eller liknande avtal som inte presenteras netto i balansräkningen är arrangemang som vanligtvis träder i laga kraft i händelse av insolvens men inte under normala affärsförhållanden eller arrangemang där AP4 inte har intentionen att avveckla positionerna samtidigt.