Not 4

Nettoresultat, onoterade aktier och andelar

  2016 2015
Realiserat resultat  550 278
Orealiserade värdeförändringar  2 995 3 555
Nettoresultat, onoterade aktier och andelar  3 545 3 833

 

Redovisning av externa förvaltarvoden till onoterade tillgångar sker enligt två olika principer beroende på om underliggande förvaltningsavtal med ger återbetalning före vinstdelning i samband med framtida vinstgivande avyttringar eller ej. I fall där avtalen medger sådan återbetalning redovisas erlagda arvoden som en del av tillgångens anskaffningsvärde och belastar därmed orealiserat nettoresultat för onoterade tillgångar.

Återbetald management fee påverkar följaktligen orealiserat resultat positivt. I fall där avtalet inte medger återbetalning, kostnadsförs erlagt arvode direkt under Provisionskostnader.

Under året har totalt 46 (39) mkr erlagts i förvaltararvoden avseende onoterade tillgångar, varav 46 (39) mkr medger återbetalning enligt ovanstående princip. Under året har även 96 (36) mkr återbetalts och det orealiserade resultatet för onoterade aktier och andelar har därmed netto påverkats positivt med 50 (negativt med 3) mkr. Erlagda arvoden där avtal ej medger återbetalning uppgick till 0 (0) och redovisas som provisionskostnader, se not Provisionskostnader.