Not 5

Provisionskostnader

  2016 2015
Externa förvaltningsarvoden, noterade tillgångar  -118 -115
Externa förvaltningsarvoden, onoterade tillgångar  0 0
Övriga provisionskostnader, inklusive depåbanksarvoden  -14 -13
Provisionskostnader  -132 -128

 

I provisionskostnader ingår inte prestationsbaserade arvoden. Prestationsbaserade arvoden har under året uppgått till 13 (55) mkr och reducerar nettoresultatet för respektive tillgångsslag. Externa förvaltningsarvoden för onoterade tillgångar redovisas under provisionskostnader i den mån avtalen inte medger återbetalning före vinstdelning i samband med framtida vinstgivande avyttringar.