Not 6

Personal

  2016   2015  
Antal anställda Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor
Medelantal anställda  53 19  55 20
Antal anställda 31 dec  54  19 55 21
Antal personer i ledningsgruppen 31 dec  7  2 7 2

 

Kostnader för personalavveckling

För 2016 var kostnaden för personalavveckling 1 109 (4 301) tkr och avsåg ersättning för lön, pensionskostnader och sociala avgifter i samband med avveckling av personal.

Löner och arvoden

Styrelsearvoden fastställs av regeringen och är oförändrade mot föregående år. Styrelsen fastställer anställningsvillkoren för VD, efter beredning av ersättningsutskottet. Ersättning till VD, ledande befattningshavare och ansvarig för Compliance (regelefterlevnad) samt ansvarig för riskkontroll utgörs av grundlön. En extern konsult gör årligen, på uppdrag av styrelsen och ersättningsutskottet, en utredning av ersättningsnivåerna för ledande befattningshavare inom fonden och styrelsen kan härigenom konstatera att AP4 följer regeringens riktlinjer för ledande befattningshavare i AP-fonderna. Läs gärna mer om ersättningar under rubriken Ersättningar på AP4 på sidorna 38-39 i årsredovisningen.

Rörliga ersättningar

Planen för rörlig ersättning utgör en del av AP4:s ersättningspolicy och fastställs årligen av styrelsen. Planen omfattar samtliga anställda med anställning över sex månader, förutom VD, ledande befattningshavare och ansvarig för Compliance (regelefterlevnad) samt ansvarig för riskkontroll Den grundläggande principen är att rörlig ersättning ska utgå för överavkastning i förhållande till jämförelse- och referensindex, under förutsättning att AP4 visar positivt resultat för räkenskapsåret. Maximalt utfall för helårsanställd utgör två månadslöner. För 2016 har kostnadsförts 2 747 (4 266) tkr avseende rörlig ersättning, exklusive sociala avgifter.

Pensioner och liknande förmåner

Niklas Ekvall utsågs av AP4:s styrelse att efterträda Mats Andersson. För Mats Andersson, som lämnade som VD den 30 juni 2016, gällde enligt anställningsavtalet en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Niklas Ekvall tillträdde den 1 oktober 2016.

VD:s anställningsavtal innehåller särskilda bestämmelser om pensionsförmåner och avgångsvederlag. Avtalet innebär pensionsrätt vid 65 år, med en pensionsavsättning på 30 (30) procent av lönen. För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning som är påkallad av AP4 har VD dessutom rätt till avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis och avräknas mot annan inkomst av lön, uppdrag eller egen verksamhet. För vVD, Magnus Eriksson, som valde att lämna AP4 under hösten 2016, gällde enligt anställningsavtalet en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning som var påkallad av AP4 hade vVD dessutom rätt till avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Avgångsvederlaget skulle utbetalas månadsvis och avräknas mot annan inkomst av lön, uppdrag eller egen verksamhet. vVD hade pensionsrätt enligt fondens pensionspolicy. Övriga i ledningsgruppen samt övriga anställda har individuella anställningsavtal där uppsägningstiden är enligt gällande kollektivavtal mellan BAO och SACO. Pensionsrätten är antingen förmånsbestämd enligt gällande kollektivavtal mellan BAO och SACO eller premiebestämd enligt AP4:s pensionspolicy som innebär en pensionspremie om 30 procent på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp.

Alla anställda har rätt att göra löneväxling av bruttolön mot pensionspremie. Pensionspremieinbetalningen uppräknas då med 5,8 procent som motsvarar skillnaden mellan fondens kostnad för löneskatt och sociala avgifter. Förfarandet är kostnadsneutralt för AP4.

Samtliga anställda har en sjukvårdsförsäkring. Anställda före 1 januari 2007 har förutom ersättning enligt kollektivavtalet en sjuklöneförsäkring som innebär att vid sjukdom längre än 3 månader utgår ersättningen med 90 procent på lönedelar under 20 basbelopp och 80 procent på lönedelar över 20 basbelopp. Maxbeloppet är 40 basbelopp. Det utbetalda beloppet minskas med vad som utbetalas från Försäkringskassan, SPP och eventuella andra försäkringar.

Övriga förmåner

Alla anställda har möjlighet att teckna förmånsbeskattade grupplivförsäkringar. VD har rätt till parkeringsplats som förmånbeskattas. AP4 har också fyra parkeringsplatser som de anställda kan använda och som de då förmånsbeskattas för. Förmånsvärdet av förmånerna ovan uppgick 2016 totalt till 200 (193) tkr.

Personal- kostnader i tkr, 2016 Löner & arvoden

Rörliga ersätt-ningar

Pensions-kostnader Varav löne-växling

Sociala kostnader⁸

Summa

Styrelsens ordförande Monica Caneman¹

29 - - - 9 38

Styrelsens ordförande Sarah McPhee²

74  -  -  -  23  97

Övriga styrelse-ledamöter³

 511  -  -  -  138  649

Verkställande direktör Mats Andersson⁴

 2 622  -  1 374  556  1 157  5 153

Verkställande direktor Niklas Ekvall⁵

1 110 - 333 - 430 1 873

Övrig ledningsgrupp

           

Vice vd och affärschef Magnus Eriksson⁶

 1 564  -  990  990  922  4 260

Chef Global Makroförvalting Bengt Lindefeldt³

 3 244  -  -  -  1 224  5 313

Chef Aktier Per Colleen³

 2 689  -  143  143  1 021  4 434

Administrativ direktör Susan Lindkvist

 1 542  -  381  381  723  3 250

Chef Affärs- och riskkontroll Nicklas Wikström

 1 558  -  317  317  706  3 156

Chefsjurist Ulrika Malmberg Livijn

 1 539  -  317  317  699  3 127

Chef Alternativa investeringar Tobias Fransson⁷

2 069 - - - 796 3 468

Övriga anställda

 41 899  2 747  2 546  2 546  17 699  78 562

Summa

 60 450  2 747  5 250  5 250  25 547 113 380

Övriga personalkostnader

           3 142

Summa personalkostnader

          116 522

 

Personal- kostnader i tkr, 2015 Löner & arvoden

Rörsliga ersätt-ningar

Pensions-kostnader Varav löne-växling Sociala kostnader² Summa

Styrelsens ordförande Monica Caneman

117 - -  - 37 154

Övriga styrelse-ledamöter¹

507  -  -  - 126 633

Verkställande direktör Mats Andersson

3 234 - 2 200 834 1 550 6 984

Övrig ledningsgrupp

           

Vice vd och affärschef Magnus Eriksson

1 863 - 2 533 1 485 1 200 5 596

Chef Global Makroförvalting Bengt Lindefeldt³

2 930 - 1 285 281 1 232 5 447

Chef Aktier Per Colleen³

2 199 - 843 127 895 3 937

Administrativ direktör Susan Lindkvist

1 493 - 930 322 694 3 117

Chef Affärs- och riskkontroll Nicklas Wikström

1 599 - 752 175 685 3 3036

Chefsjurist Ulrika Malmberg Livijn

1 427 - 807 270 644 2 8 78

Övriga anställda

47 606 4 266 16 831 1 747 19 953 88 656

Summa

62 975 4 266 26 181 5 241 27 016 120 438

Övriga personalkostnader

          3 234

Summa personalkostnader

          123 672