Not 7

Övriga administrationskostnader

  2016 2015
Lokalkostnader  12 12
Informations- och IT-kostnader  46 43
Köpta tjänster  11 7
Övriga administrationskostnader  9 11
Summa övriga administrationskostnader  78 73
I posten köpta tjänster ingår ersättning till revisionsföretag med:    
Revisionsuppdrag, PwC  0,4 0,8
Revisionsuppdrag, Ernst & Young  - -0,2
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, PwC  - 0,2
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, Ernst & Young  - -0,1
Summa ersättning till revisionsföretag  0,4 0,7