Resultaträkning

Mkr Not 2016 2015
RÖRELSENS INTÄKTER      
Räntenetto 2  817    2 002
Erhållna utdelningar    6 482    5 347
Nettoresultat, noterade aktier och andelar 3  12 678    6 651
Nettoresultat, onoterade aktier och andelar 4  3 545    3 833
Nettoresultat, räntebärande tillgångar    1 882   -1 151
Nettoresultat, derivatinstrument    -321     - 781
Nettoresultat, valutakursförändringar    5 786    4 529
Provisionskostnader 5  -132     -128
Summa rörelsens intäkter    30 737  20 302
       
RÖRELSENS KOSTNADER      
Personalkostnader 6  -117      -124
Övriga administrationskostnader 7  -78       -73
Summa rörelsens kostnader    -195     -197
ÅRETS RESULTAT    30 542   20 105