Ägarstyrning påverkar bolag till förbättringar

Målet är att bolag ska skötas hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Det skapar förutsättningar för att de blir framgångsrika och levererar långsiktigt hållbaravkastning. Det bidrar till trygga pensioner.

Ägarstyrning är en uttalad del av AP4:s strategi för att öka avkastningen. Områden som ofta berörs är ett bolags strategi, hållbarhets-arbete, styrelse-sammansättning, kapitalstruktur, ersättningar och transparens.

Generellt anser AP4 att direkt dialog, gärna öga mot öga, med berörda bolags styrelser, bolagsledningar och övriga ägare ofta fungerar bäst. För att dialoger ska fungera och bli framgångsrika förs dessa i förtroende mellan parterna och inte genom till exempel media.

AP4:s arbete med ägarstyrning syftar till att:

  • bidra till god långsiktigt hållbar avkastningvärna om både aktieägares och det enskilda bolagets bästa
  • ta hänsyn till det enskilda bolagets unika förutsättningar och behov
  • utöva ägarrollens rättigheter och skyldigheter med ansvarsfullhet och långsiktighet
  • främja att god sed utvecklas på värdepappersmarknaden. Väl fungerande aktiemarknader är nödvändigt för att långsiktiga investerare ska kunna skapa hög och långsiktigt hållbar avkastning.

Övergripande mål - Ägarstyrning

AP4 ska:

1. Arbeta i valberedningar för en bra styrelsesammansättning

Tackade ja till att delta i 27 valberedningar under valberedningssäsongen 2015/2016.

2. Intervjua hela eller delar av styrelsen vid styrelseutvärderingar

Vid en valberednings utvärdering av en styrelse är egna intervjuer med styrelseledamöterna en betydelsefull komponent. I de valberedningar där AP4 deltar, driver AP4 även att valberedningen gör egna intervjuer för att få en djupare förståelse av hur väl en styrelse fungerar. Det är ett viktigt komplement till eventuella skriftliga egenutvärderingar som styrelsen har låtit göra eller till en extern styrelseutvärdering.

3. Arbeta för ökad mångfald i styrelserna - särskilt vad gäller jämnare könsfördelning

I de valberedningar där AP4 deltar ska:

  • minst en kvinna vara med på kortlistan vid framtagandet av förslag till nya styrelseledamöter
  • valberedningen arbeta för att Svensk kod för bolags-styrnings rekommendationer om andel kvinnor i styrelsen möts.

I de valberedningar där AP4 deltog under valberedningssäsongen 2015/2016 var 13 av 33 nyvalda ledamöter kvinnor, motsvarande 39 procent.

4. Utöva rösträtten vid svenska stämmor

Prioriterade är bolag där AP4 har stora innehav, är röst-mässigt stor och/eller vid principiellt viktiga frågor. Under 2016 röstade AP4 på 100 stämmor varav via fullmakt på nio.

5. Utöva rösträtten vid utländska bolagsstämmor

AP4 prioriterar de större bolagen på respektive marknad, bolag som Etikrådet arbetar med samt bolag där AP4 stöder ett internationellt initiativ.

AP4 röstade på totalt 798 stämmor i USA, Japan, Kanada, Storbritannien, Australien, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Nederländerna, Spanien, Italien, Hong Kong, Irland och Nya Zeeland under 2016.

6. Stödja initiativ för införande av ägarkoder och bolagskoder internationellt

Under perioden har AP4 lämnat synpunkter till OECD rörande Russias Corporate Governance Code.