Aktier

Noterade aktier utgjorde mer än hälften av AP4:s tillgångar och har haft positiv värdetillväxt fem år i följd.

Aktier utgjorde mer än hälften av tillgångarna

Globala och svenska noterade aktier utgjorde tillsammans mer än hälften av placeringstillgångarna, 58,3 (56,9) procent, vid årets slut.

Hög avkastning

Avkastningen för AP4:s globala aktier uppgick till 7,3 (1,7) procent och för svenska aktier 12,4 (14,1) procent.

Globala och svenska noterade aktier utgjorde mer än hälften av tillgångarna. Vid årsskiftet var 58,3 (56,9) procent av tillgångarna fördelat på 39,4 (38,4) procent globala aktier och 18,9 (18,5) procent svenska aktier. Marknadsvärdet för noterade aktier uppgick till 194,8 (175,0) miljarder kronor.

 

Aktieförvaltningen

Aktieförvaltningen bedrivs inom två enheter, Globala aktier och Svenska aktier, inom vilka kapitalet förvaltas i ett antal olika strategier.

Den svenska aktiva förvaltningen

Den svenska aktiva aktieförvaltningen har under flera år överträffat index med god riskjusterad avkastning.

Förvaltningen bedrivs med utgångspunkt i långsiktig fundamental bolagsanalys där ägarstyrning samt hållbarhet är en del av strategin. Målet är att överträffa index genom att identifiera bolag med långsiktigt god värdetillväxt och aktier med omvärderingspotential.

Den globala aktiva förvaltningen

Den globala förvaltningen fokuserar på val av externa förvaltare, portföljkonstruktion och indexförvaltning.

Den aktiva globala förvaltningen bedrivs genom externa förvaltare i ett antal delportföljer. De externa förvaltarna är utvalda för att ge en stor spridning i avkastningskällor och risk. De skiljer sig åt vad gäller region, informationskällor samt investeringsstrategier, vilket möjliggör en god riskjusterad avkastning över tid.

AP4 sänker klimatrisken i tillgångarna genom bland annat investeringar i lågkoldioxidstrategier. AP4 har idag en global plattform av dessa strategier och de utgjorde vid årets slut cirka 24 procent av den globala aktieportföljen, motsvarande 30 miljarder kronor. Läs mer på sidan 20.

AP4 har under året beslutat att inte investera i tobaksaktier. Stigande långsiktiga risker med bland annat ökade regleringar bedöms påverka tobaksbolagens värderingar negativt i framtiden. AP4 bedömer att tobaksbolag över tid kommer att utvecklas sämre än index och på sikt riskera att bli så kallade "stranded assets". Läs mer på sidan 22.

 

 

Intervju med Jannis Kitsakis, Senior aktieförvaltare av små och mellanstora bolag

Berätta om din bakgrund och ditt arbete på AP4?

-Jag är utbildad civilekonom och har arbetat i aktie-marknaden sedan jag tog examen - i totalt 17 år. Jag började på AP4 2008 och har sedan dess arbetat på enheten Svenska aktier, berättar Jannis. Idag arbetar jag som aktieförvaltare med ansvar för AP4:s interna småbolagsportfölj. Det innebär att jag följer och analyserar de små och mellanstora bolagen på Stockholmsbörsen och fattar investeringsbeslut. Småbolagsportföljens storlek är drygt nio miljarder kronor och innehåller ungefär 60-70 aktier, som jag förvaltar aktivt.

Vad innebär aktiv förvaltning?

-För oss på AP4 innebär aktiv förvaltning att vi vill skapa en högre avkastning än index genom att ta positioner i enskilda aktier när vi tror att den potentiella avkastningen över en viss tid är större än vad index kan erbjuda. I regel ser vi långsiktigt på våra investeringar och har en investeringshorisont på flera år.

Varför gillar du att arbeta på AP4?

-En av fördelarna är att AP4 har ett mycket långsiktigt uppdrag. Det förvaltningsmandat och förtroende vi fått från styrelsen är långsiktigt. Vår förvaltning påverkas inte heller av löpande likviditetsflöden in och ut, vilket en fond med aktiva andelsägare måste ta hänsyn till, berättar Jannis. Jag tycker det är bra grundförutsättningar för att bedriva framgångsrik förvaltning – i synnerhet av små och mellanstora bolag.

-Genuin långsiktighet präglar kulturen i organisationen, från styrelsen och nedåt. Det kombinerat med ett bra "track record" för AP4 gör att vi, som tar investerings-besluten, har självförtroendet att fortsätta tänka lång-siktigt även i perioder då inte resultaten går som planerat, utvecklar Jannis.

Hur ser din analys- och investeringsprocess ut?

-Analysen och investeringsprocessen är i grunden fundamental och väldigt manuell. Det finns ingen "färdig mall" man kan använda sig av utan arbetet är komplext och skiljer sig åt beroende på vilken aktie som analyseras.

-Mycket handlar om informationsinsamling och att bygga upp en djup kunskap och förståelse. Jag läser till exempel rapporter och olika analyser, säger Jannis. Jag försöker också kontinuerligt träffa företrädare för bolagen.

-Förutom självklara analyskriterier, som bolagets räkenskaper och värderingsmått på aktien, fokuserar jag till exempel på hur ägandet och styrningen av bolagen ser ut. Ägarna, styrelsen och ledningens agerande är naturligtvis helt avgörande för ett företags utveckling på lång sikt. Hur de långa marknadstrenderna för bolaget ser ut, är också viktigt, framhåller Jannis.

-Att som förvaltare ha en erfarenhet och bra koll på historiken hos bolagen och dess företrädare är oftast en stor hjälp när en helhetsbedömning görs, fortsätter han. Att dessutom ha möjlighet att diskutera med erfarna och duktiga kollegor innan investeringsbeslut fattas är en annan fördel.

Hur har 2016 varit?

-Året har varit mycket bra. En avkastning på nära 19 procent är fullt godkänt, säger Jannis. Framförallt är jag mycket nöjd med den relativa avkastningen, som innebar att Småbolagsportföljen var bättre än jämförelseindex med mer än sju procentenheter.

Några händelser som sticker ut?

-Jag är glad över att vi har kunnat stödja två mycket intressanta bolag, som AP4 är delägare i, IT-bolaget CLX Communications och probiotikaföretaget Probi. Båda bolagen har genomfört emissioner under året i samband med företagsförvärv i USA, berättar Jannis. Jag är också nöjd med att AP4, som störste ägare i Gränges, genom ett framgångsrikt valberedningsarbete har bidragit till att en mycket bra styrelse har valts under året.

-AP4 har i många år framgångsrikt deltagit som ankarinvesterare i samband med nyintroduktioner. Under hösten fick vi på det viset tillfälle att gå in i ett nytt intressant företag, Volati. Det är en industrigrupp (beståendes av ungefär 40 olika dotterbolag) som har en spännande förvärvsagenda framför sig.