AP4 bidrar till trygga pensioner

Alla som arbetar, får lön och betalar skatt i Sverige får allmän pension. AP4 förvaltarbuffertkapital åt dagens och morgondagens pensionärer och är en del av det svenskastatliga pensionssystemet.

Uppdraget

AP4:s uppdrag är att förvalta fondkapitalet till högsta avkastning på lång sikt och att det är till största möjliga nytta för pensionssystemet. Hänsyn till miljö och etik ska tas utan att göra avkall på målet om högsta avkastning. AP4:s styrelse och verksamhet får, enligt lag, varken styras av regeringsdirektiv eller av näringspolitiska eller ekonomisk-politiska intressen. Placeringsreglerna är angivna i lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

Hållbarhet viktigt vid långsiktighet

AP4 driver integration av hållbarhet (miljö, etik och ägar-styrning) i förvaltningen, eftersom det bedöms minska riskerna och bidra till att skapa en högre avkastning över tid. Med uttalade mål inom fokusområdena Hållbarhet och Ägarstyrning arbetar AP4 bland annat med att sänka klimatrisken i tillgångarna med hjälp utav lågkoldioxidstrategier samt med gröna obligationer. AP4 mäter och publicerar årligen sitt koldioxidavtryck. AP4 deltar i flera internationella samarbeten och ägarinitiativ rörande hållbarhet.

Nettoutbetalningarna fortsätter

För åttonde året i följd har AP-fonderna skjutit till kapital för att täcka pensionssystemets underskott mellan inbetalda pensionsavgifter och utbetalda premier. AP4 har sammantaget, sedan systemets nettoflöden blev negativa, betalat ut 37 miljarder kronor.

En grundtanke i det svenska pensionssystemet är att det ska vara generationsneutralt. AP-fondernas kapital är ett buffertkapital, som ska användas för att kompensera demografiska skillnader mellan olika generationer. Det vill säga pengar tas ur AP-fonderna när det är underskott i pensionssystemet, vilket idag till del beror på att stora årskullar med så kallade Babyboomers har gått i pension. Även under de kommande drygt 20 åren förväntas pensionssystemet använda kapital från AP-fonderna för att balansera systemets åtaganden.

ÅRET I KORTHET, NYCKELTAL  2016 2015 2014 2013 2012
Fondkapital, flöden och resultat, mdr kr          
Periodens resultat 30,5  20,1  40,2  37,0  23,4
Flöden, netto från pensionssystmet och de särskilda förvaltningarna -6,6  -4,9  -5,1  -6,9  -3,8
Fondkapital 333,9  310,0  294,9  259,7  229,6
Avkastning, %          
Avkastning total portfölj före kostnader 10,1 6,9  15,8  16,5 11,3
Avkastning total portfölj efter kostnader 10,0 6,8 15,7 16,4 11,2
Avkastning total portfölj efter kostnader, annualiserad 5 år 12,0 9,7 10,5 11,6 3,3
Avkastning total portfölj efter kostnader, annualiserad 10 år 6,7 6,7 7,6  7,2 7,2
Förvaltningskostnadsandel i % av förvaltat kapital (årstakt)          
Rörelsekostnader 0,06  0,06 0,07  0,08  0,08 
Rörelsekostnader och provisionskostnader 0,10  0,11  0,11  0,11 0,10
Strategisk förvaltning, 3-15 år:          
Aktiv avkastning (jämfört med index),
%-enheter
1,0 4,8 0,7 1,2 -0,4
Taktisk förvaltning, upp till tre år:          
Aktiv avkastning (jämfört med index), genomsnitt 3 år, %-enheter 0,3  0,4  0,7 0,6  0,7