Fastigheter och Alternativa tillgångar

Fastighetsportföljen utgörs till största delen av direktägda fastighetsbolag och Alternativa tillgångar utgörs främst av onoterade investeringar.

Fastigheter

Fastighetsportföljens marknadsvärde, inklusive noterat mandat med fokus på svenska börsnoterade fastighetsbolag, var vid årets slut 28,9 (22,7) miljarder kronor, motsvarande 8,6 (7,3) procent av AP4:s tillgångar. Avkastningen under året uppgick till 25,3 (32,2) procent, vilket motsvarar ett positivt resultatbidrag på 5,8 (5,5) miljarder kronor. Fastigheter gav ett positivt aktivt avkastningsbidrag på 1,2 (1,8) procentenheter utöver index. Det motsvarade 3,5 (5,2) miljarder kronor.

Direktägda fastighetsbolag

AP4 har valt att i huvudsak direktäga fastighetsbolag, eftersom det bedöms vara kostnadseffektivt, transparent och att det ökar möjligheterna till en god avkastning. Vid slutet av året bestod AP4:s fastighetsportfölj till cirka tre fjärdedelar utav innehaven i de direktägda fastighetsbolagen Vasakronan och Rikshem.

Fastighetsbolaget Vasakronan utgör knappt hälften av AP4:s fastighetsportfölj. Vasakronan samägs med Första, Andra och Tredje AP-fonderna med 25 procent vardera. Vasakronan förvaltar kommersiella fastigheter i Sverige till ett värde om mer än 115 miljarder kronor och är därmed Sveriges största fastighetsägare. Totalavkastningen för fastighetsportföljen i Vasakronan var fortsatt god under 2016.

Vasakronan har länge arbetat med hållbarhet i verksamheten och tilldelas högsta betyget – Green Star - av Global Real Estate Sustainability Benchmark, GRESB, som analyserar hållbarhet inom fastighetsbranschen globalt. Under året har Vasakronan utökat utestående volym av gröna obligationer med 2 050 (871) miljoner kronor.

Fastighetsbolaget Rikshem utgör en fjärdedel av AP4:s fastighetsportfölj och är hälftenägt av AP4 respektive AMF. Rikshem ägde vid årets slut fastigheter till ett marknadsvärde om cirka 38 miljarder kronor. Beståndet är inriktat mot bostäder och så kallade samhällsfastigheter, det vill säga fastigheter med långa hyresavtal där hyresgästen ofta är en kommun. Totalavkastningen för fastighetsportföljen i Rikshem var fortsatt god under 2016. Under året har Rikshem emitterat gröna obligationer för 750 (800) miljoner kronor.

Under våren 2016 fick Rikshems vVD lämna bolaget och dess VD respektive styrelseordförande avgick sedermera. AP4 och AMF, de två hälftenägarna av bolaget, ledde processen med att ta fram förslag på ny styrelseordförande samt till del nya styrelseledamöter. Ägarna tillsåg att Rikshem genomförde en översyn och tog fram åtgärdsplaner för förbättringar inom identifierade områden av policyer och rutiner. Rikshem har sedan tidig höst ny styrelse respektive ny VD på plats.

Alternativa tillgångar

Investeringar inom Alternativa tillgångar består huvudsakligen av riskkapitalfonder och illikvida räntebärande värdepapper.

AP4:s exponering mot alternativa tillgångar uppgick vid årsskiftet till 2,3 (2,6) procent av tillgångarna. Marknadsvärdet för alternativa tillgångar uppgick till 7,8 (8,2) miljarder kronor vid året slut. Samtliga alternativa tillgångar förvaltas externt och avkastade sammantaget 3,4 (11,3) procent.

Max 5 procent enligt lag

AP4 får enligt lag placera högst fem procent av tillgångarna i onoterade värdepapper. Dessa investeringar måste göras indirekt via riskkapitalföretag eller liknande.