FN:s hållbarhetsmål

FN:s hållbarhetsmål är viktiga för investerare då målen hjälper till att stimulera till investeringar, som kan bidra till lösningar av stora globala problem. Samtidigt bidrar detta till förutsättningar för en hög hållbar avkastning på lång sikt.

 

Klimatförändring, sociala missförhållanden och oro, vattenbrist, krig och folkvandringar är alla faktorer som hotar ekonomisk stabilitet och tillväxt. Förståelsen i investerarkollektivet för nödvändigheten att inkludera hållbarhet i investeringsbedömningarna ökar snabbt.

AP4 kan genom sitt hållbarhetsarbete och sina investeringar på olika sätt bidra till att FN:s hållbarhetsmål uppnås. AP4 arbetar idag med två fokusområden i investeringarna - Hållbarhet och Ägarstyrning. Områden som redan idag stöder FN:s håll-barhetsmål på olika sätt.

Målsättningen är att AP4, inom de områden där vi är verksamma, ska fortsätta att utveckla aktiviteter som kan bidra till ökad avkastning för den svenska pensionären samtidigt som vi bidrar till en mer hållbar värld. AP4 deltar idag i ett internationellt samarbete tillsammans med europeiska investerare som syftar till att definiera hur investeringar som bidrar till FN:s hållbarhetsmål ska definieras.

AP4 och FN:s hållbarhetsmål

Nedan följer ett antal av FN:s hållbarhetsområden inom vilka AP4 idag har investeringar eller löpande arbetar med.

Mål 3. God hälsa och välbefinnande

AP4 har sålt tobak. AP4 fattade under året affärsbeslutet att sälja tobaksbolag, eftersom AP4 bedömer att de risker som är förknippade med tobaksbolag inte är korrekt prissatta och att tobaksbolagens värderingar är för höga.

AP4 bedömer att tobaksbolag över tid, bland annat på grund av alltmer restriktiva regleringar rörande tobaksprodukter globalt, kommer att värderas annorlunda i framtiden och därmed utvecklas sämre än index. Tobaksbolagen riskerar att på sikt bli så kallade "stranded assets". Det är en bedömning, som AP4 förväntar sig allt fler investerare kommer att dela. Läs mer på sidan 22.

Mål 5. Uppnå jämställdhet

– AP4 har en lång tradition av att, i bland annat valberedningsarbetet, verka för ökad mångfald i noterade bolagsstyrelser och för ökat antal kvinnor i de styrelser där de är underrepresenterade. Vid ägardialoger med bolag uppmärksammas vikten av att bolagen har rutiner och processer på plats, som bidrar till ökad jämställdhet i verksamheten.

AP4 utvärderar investeringsstrategier med olika hållbarhets-fokus där jämställdhetsindikatorer är en del. AP4 har en fondinvestering med jämställdhet som hållbarhetsinriktning.

Mål 6. Rent vatten

Både världshav och sötvatten är en global resurs. Vatten kan också vara en lokal geografisk resurs. Tillgång till rent vatten är avgörande, varför AP4 löpande följer utvecklingen och utvärderar olika strategier med hållbarhetsinriktning vatten.

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Att främja makro-ekonomisk stabilitet och gott investerings-klimat, sysselsättning och anständiga arbetsvillkor är viktiga faktorer för en hållbar utveckling. AP4 deltar i internationella ägarinitiativ och för bolagsdialoger, bland annat genom AP-fondernas Etikråd, för att främja anständiga arbetsvillkor, skydda arbetstagares rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö, motverka tvångsarbete, barnarbete, modernt slaveri och trafficking.

Mål 10. Minskad ojämlikhet

Att adressera klyftorna mellan individer och grupper baserat på bland annat kön, ålder, etnicitet och ekonomisk och social status. AP4 har en fondinvestering med fokus på barns rättigheter som hållbarhetsinriktning.

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Städer går ofta i bräschen för utveckling, och är nav för innovationer och nya idéer. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. AP4 äger 25 procent i Sveriges största fastighetsbolag Vasakronan. Bolaget utgör en väsentlig del av AP4:s totala fastighetsinnehav. Vasakronan har länge arbetat med hållbarhet i verksamheten och tilldelas högsta betyget – Green Star - av Global Real Estate Sustainability Benchmark, GRESB, som analyserar hållbarhet inom fastighetsbranschen globalt.

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

AP4 ser vikten av ett ökat medvetande om cirkulär ekonomi och nödvändigheten av långsiktighet vid konsumtion av till exempel råvaror samt nödvändigheten av att redan före produktion planera för återanvändning och minskat avfall. Vid ägardialoger som AP4 för med bolag är detta en fråga som är i fokus.

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

AP4 har under många år arbetat för att minska klimatrisken i AP4:s tillgångar.

AP4:s koldioxidsnåla strategier, som minskar klimatrisken i tillgångarna, utgör cirka 24 procent av den globala aktieportföljen. AP4 investerar även i gröna obligationer som bidrar till olika hållbarhetsprojekts finansiering.

AP4 är en av fyra grundare till koalitionen Portfolio Decarbonization Coalition, PDC, tillsammans med bland annat FN. Det är en koalition av bland annat investerare som arbetar för att investerare globalt ska mäta sitt koldioxidavtryck, offentliggöra det och minska detsamma. PDC vill underlätta för investerare att snabbare och lättare koldioxideffektivisera sina tillgångsportföljer och att "best practice" utvecklas för hur det kan gå till. PDC förordar transparens och kunskapsutbyte.

De svenska AP-fonderna har i samarbete tagit fram ett antal indikatorer, med vilka AP-fonderna rapporterar sitt koldioxidavtryck. Att mäta avtrycket är viktigt, eftersom genom att det mäts ökar sannolikheten att det också hanteras. AP-fondernas samordning av indikatorer har väckt positivt intresse och uppmärksamhet både i Sverige och internationellt.

AP4 har under året deltagit i ett antal ägarinitiativ, som stödjer olika globala hållbarhetsmål. Initiativ som bland annat uppmanar bolag att avstå från negativ klimatlobbying, uppmanar börser globalt att tillämpa riktlinjer för hållbarhetsrapportering, initiativ för att oljebolag ska arbeta för att minska sin verksamhets negativa miljöpåverkan och initiativ som rör bland annat mänskliga rättigheter.

Investeringar som bidrar till FN:s mål

AP4 har under 2016 deltagit i ett internationellt samarbete tillsammans med åtta andra globala investerare och uttryckt intentionen att investera i enlighet med FN:s 17 hållbarhetsmål.

Nu pågår arbete för att definiera vilka slags investeringar som uttalat kan bedömas främja FN:s hållbarhetsmål det vill säga vara Sustainable Development Investments (SDI). Självklart ska SDI investeringar liksom andra investeringar klara kraven på förväntad avkastning.

Bland övriga underskrivande institutionella investerare finns Första, Andra och Tredje AP-fonderna, PGGM, Fiduciary Management MN, APG, Actiam samt Kempen. Samarbetet fortsätter under 2017.

17 globala hållbarhetsmål

FN:s 17 hållbarhetsmål är framtagna för att bland annat lösa klimatkrisen, utrota extrem fattigdom och minska ojämlikheter och orättvisor i världen. För att nå dessa ambitiösa mål, som ska vara uppnådda 2030, krävs att alla samarbetar - regeringar, civilsamhälle och näringsliv.

De 17 globala målen har delats upp i 169 delmål och varje delmål mäts med olika indikatorer. Målen och insatserna inom respektive område kommer att följas upp årligen av FN.