Fondstyrningsrapport 2016

Fjärde AP-fonden avlägger årligen en fondstyrningsrapport innehållande för AP4 tillämpliga delar av den svenska koden för bolagsstyrning.

AP4:s styrelse med nio ordinarie ledamöter utses av regeringen. Av styrelseledamöterna föreslås två av organisationer som företräder arbetstagarintressen och två av organisationer som företräder arbetsgivarintressen. Regeringen utser bland de ledamöter som inte har föreslagits av organisationer en till ordförande och en till vice ordförande. Styrelsen ansvarar för organisationen och förvaltningen av AP4:s medel.

Den 28 april 2016 utsågs Sarah McPhee till ny ordförande efter Monica Caneman.

Den 19 maj 2016 förordnade regeringen att samtliga styrelseledamöter i AP4 omvaldes. Dessa är Sarah McPhee, ordförande, Jakob Grinbaum, vice ordförande, Heléne Fritzon, Ing-Marie Gren, Sven Hegelund, Stefan Lundbergh, Erica Sjölander, Maj-Charlotte Wallin och Göran Zettergren.

Styrelsen har delegerat ansvaret för den löpande förvaltningen till AP4:s VD, som stöds i sitt beslutfattande av en ledningsgrupp bestående av sex medarbetare.

AP4:s revisorer utses av regeringen. Förordnande för 2016 gäller intill dess att resultat- och balansräkningar fastställts för år 2016. Revisorerna rapporterar både till AP4:s styrelse och till Finansdepartementet. Fondstyrningsrapporten har inte granskats av fondens revisorer.

Fondstyrningsrapporten 2016 finns att läsa och ladda ned på www.ap4.se.