Förvaltningsstruktur med tre horisonter

En förvaltningsstruktur med tre långsiktiga investeringshorisonter ger AP4 möjlighet att ta tillvara fler investeringar med förväntat god avkastning, vilket också sänker risken i tillgångsportföljen. Sedan strukturens start, 2013, har samtliga investeringshorisonter bidragit positivt.

Tre investeringshorisonter

Förvaltningsstrukturen med tre investeringshorisonter, Normalportföljen; 40 år, Strategisk förvaltning; 3-15 år, och Taktisk förvaltning; upp till tre år, implementerades 2013.

Normalportföljen är AP4:s referensportfölj vars tillgångs-fördelning beslutas av styrelsen. Den har en tidshorisonten på 40 år. AP4:s tillgångar, såsom aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter, förvaltas i den Strategiska respektive den Taktiska förvaltningen. Den Strategiska förvaltningen har en placeringshorisont på mellan 3-15 år och den Taktiska förvaltningen på upp till tre år.

Utvärderingsperioden för förvaltningsstrukturen är rullande fem år, vilket innebär att 2017 kommer att vara det första året med en hel utvärderingsperiod.

Långsiktighet präglar strategin

Förvaltningsstrukturen ger AP4 bättre förutsättningar att dra fördel av sitt långsiktiga uppdrag. Strukturen möjliggör fler investeringsstrategier och ytterligare riskspridning. Det innebär ökade möjligheter till positiv meravkastning.

Strukturen möjliggör en något längre placeringshorisont än investerarkollektivet i genomsnitt. Det bedöms öka AP4:s möjligheter till hög avkastning över tid.

Transparens

Förvaltningsstrukturen ger hög mätbarhet och transparens avseende avkastning, risk och kostnad. Styrelsen och andra intressenter kan därmed lättare följa och utvärdera AP4:s förvaltning.

Positivt bidrag från samtliga horisonter

Av 2016 års förvaltningsresultat före kostnader på 30,9 (20,4) miljarder kronor är 3,2 (14,3) miljarder kronor hänförligt till den Strategiska och den Taktiska förvaltningen.

Sedan förvaltningsstrukturens start, 2013, har samtliga investeringshorisonter gett positiva resultatbidrag. Över fyra år uppgår det totala resultatbidraget till 129,1 miljarder kronor. Den Strategiska förvaltningen har bidragit med 21,6 miljarder kronor och motsvarande siffra för den Taktiska förvaltningen är 2,6 miljarder kronor.

Förvaltningshorisonternas bidrag över fyra år