Hållbarhet - minska klimatrisken

För att minska klimatrisken i tillgångarna arbetar AP4 med bland annat koldioxidsnåla strategier i aktieinvesteringarna samt investeringar i gröna obligationer när de möter AP4:s krav på hållbarhet och avkastning.

Lågkoldioxidinvesteringar

AP4:s lågkoldioxidstrategier väljer – under ett begränsat risk-tagande – bort bolag som har störst negativ påverkan på miljön genom utsläpp av växthusgaser respektive fossila reserver. Bolagen utvärderas regelbundet på basis av storleken på sina utsläpp.

Bakgrunden är att utsläpp av växthusgaser påverkar jordens klimat negativt, vilket över tid leder till en högre medel-temperatur. AP4 anser att kostnaden för utsläppens inverkan på miljön endast är beaktad i begränsad utsträckning i dagens värdering av börsbolag och gör bedömningen att det sannolikt kommer att se annorlunda ut i framtiden.

Vid omställningen till ett klimatneutralt samhälle bedömer AP4 att utsläpp av växthusgaser kommer att leda till stigande kostnader för bolagen. Bolag med stora utsläpp och/eller fossila reserver kommer att drabbas negativt och värderas och prissättas annorlunda än i dag. Tillgångar i sådana bolag riskerar att bli så kallade "stranded assets".

Stranded assets

Stranded assets, på svenska strandade tillgångar, är en finansiell risk. Begreppet betyder att de tillgångar man förfogar över av någon anledning inte kan nyttjas.

24 procent av den globala aktieportföljen

De totala investeringarna i lågkoldioxidstrategier uppgick till 24 (22) procent av AP4:s globala aktieinvesteringar vid årets slut.

AP4 genomförde sin första investering i lågkoldioxidstrategier 2012. Sedan dess har AP4 utvecklat en global plattform med olika strategier, som minskar klimatrisken i tillgångarna samtidigt som de ger en avkastning i nivå med eller bättre än index.

Avkastning som index och halverade utsläpp

Samtliga lågkoldioxidstrategiers avkastning har utvecklats i nivå med sina jämförelseindex mätt från den initiala investeringen i respektive strategi.

Samtidigt har utsläppsnivån halverats jämfört med index. Investeringsperioden, hittills fyra år, är dock ännu alltför kort för en utvärdering av dessa långsiktiga investeringar.

Öka andelen klimatsmarta strategier

AP4 fortsätter arbetet med att utveckla och investera i strategier för att minska klimatrisken i den globala aktieportföljen.

AP4 har en global plattform med lågkoldioxidstrategier

 

Nedan Ulf Erlandsson, Senior förvaltare av företagskrediter och gröna obligationer på AP4, i diskussion på konferens i Paris, november 2016.

Intervju med Ulf Erlandsson, förvaltare av kreditobligationer och gröna obligationer på AP4

Hur har 2016 varit för gröna obligationer?

-Ett mycket bra år, gröna obligationer nådde nya rekordnivåer under 2016, med en nästan fördubblad emissionsvolym. Det har också varit en större spridning av olika sorters utgivare i år, berättar Ulf.

-Kina har till exempel under andra halvåret emitterat en ansenlig mängd gröna obligationer. De har till och med emitterat de första statsobligationerna i grönt format under slutet av året.

-Totalt har det nu emitterats mer än 175 miljarder US dollar gröna obligationer, fortsätter Ulf. Det är förvisso bara cirka 0,15 procent av globala obligationsmarknaden, men intresset växer alltmer.

Har AP4 varit aktiv i handeln med gröna obligationer?

-Ja, AP4 investerade under året 3,2 miljarder kronor i gröna obligationer.

Din vision är att marknaden för gröna obligationer ska fungera lika bra, som för vanliga obligationer. Hur har det gått?

-En styrka i den gröna obligationsmarknaden har varit att den på de allra flesta sätt fungerat som den ordinära obligationsmarknaden, berättar Ulf. Men under året har detta förändrats. Det har blivit mer populärt bland institutionella investerare att äga gröna obligationer och andelen icke-ekonomiskt drivna köpare har ökat.

-Dessa investerare köper gröna obligationer för att kunna visa upp att de köpt ett visst belopp av gröna obligationer eller för att säga att de har "grönt" i balansräkningen. Tyvärr köper de obligationer utan att bry sig så mycket om priset eller om de gör en förlustaffär. Deras fokus är ofta att få en viss summa gröna obligationer i balansräkningen, utvecklar Ulf. Jag anser att det beteendet är att göra den gröna obligations marknaden en otjänst.

-Utan sunda krav på lönsamhet riskerar de riktigt hållbara investeringarna, som kan växa och utveckla marknaden för olika gröna projekt, att trängas undan.

-Detta kan inte fungera över tid, eftersom det är ett osunt förhållande till avkastning och risk, poängterar Ulf.

Att vårda marknaden

-Vi är övertygade om att alla hållbara investeringar måste erbjuda både hållbarhet och en avkastning, som är minst lika bra som andra alternativ, för att fungera på längre sikt. AP4 betonar vikten av ett sunt avkastningsperspektiv på gröna obligationer både i samtal med övriga investerare liksom med emittenter.

-Förhoppningsvis är dessa investerare, som köper gröna obligationer med förlust, bara ett sencykliskt fenomen på en växande marknad, säger Ulf. Oavsett var i cykeln vi befinner oss kommer AP4 fortsätta att försöka skapa både hög positiv totalavkastning på sina gröna investeringar samt en positiv överavkastning i linje med AP4:s övriga ränteportfölj. Detta har AP4 lyckats med under de senaste fyra åren.