Hållbarhet - sålt tobak

AP4 har beslutat att inte investera i tobaksbolag. Stigande långsiktiga risker med bland annat ökade regleringar bedöms påverka tobaksbolagens värderingar negativt i framtiden. AP4 bedömer att tobaksbolag över tid kommer att utvecklas sämre än index och på sikt riskera att bli så kallade ”stranded assets”.

Tobak dyrt för samhället

Medvetenheten om hälsoriskerna samt om de betydande samhällskostnader som kan relateras till tobakskonsumtion ökar alltmer. Det bedöms resultera i ökade regleringar för tobak, vilket kommer att resultera i sämre värdeutveckling för tobaksbolag.

Tobakskonsumtion, aktiv och passiv, är skadligt för hälsan och kan på sikt leda till ökad risk för sjukdom och för tidig död för drabbade individer. Trots insikten om detta är tobakskonsumtion lagligt i de flesta länder.

Ökning av regleringar

De senaste åren har flera länder infört alltmer restriktiva regleringar rörande hur tobaksprodukter får marknadsföras, säljas och konsumeras. AP4 bedömer att marknads-regleringarna, både vad gäller tobaksförsäljning och konsumtion, kommer att fortsätta att öka i framtiden. Denna utveckling tillsammans med de övriga affärsrisker som finns kopplade till sektorn, exempelvis juridiska risker såsom stämningar och skadeståndskrav mot tobaksbolag, riskerar över tid att väsentligt minska lönsamheten för tobaksbolagen.

AP4 stödjer FN:s långsiktiga globala hållbarhetsmål. De långsiktiga risker som kan förknippas med tobakskonsumtion bedömer AP4 motverkar FN:s långsiktiga mål om att säkerställa hälsa och välmående. En bedömning som AP4 förväntar sig att allt fler investerare kommer att dela.

"Stranded assets"

Historiskt sett har tobaksaktier genererat en relativt hög avkastning, men AP4 bedömer att riskerna har ökat och att tobaksbolag på lång sikt riskerar att bli så kallade "stranded assets". Sammantaget bedömer AP4 att de risker som finns förknippade med tobaksbolag inte är korrekt prissatta utan att de kommer att påverka värderingen av tobaksbolag negativt på lång sikt. AP4 har därför fattat affärsbeslutet att inte investera i tobaksbolag. Med tobaksbolag avser AP4 bolag som tillverkar tobaksprodukter avsedda för rökning (cigaretter, cigarrer) samt snus i olika former.

Historiskt lönsamma aktier

Historiskt har tobaksaktier utvecklats bättre än aktiemarknaden generellt. Nedan visas hur tobakssektorn i jämförelse med ett globalt aktieindex utvecklats bättre med sammantaget drygt 900 procent sedan 2001, det vill säga en utveckling bättre än index med cirka 16 procent i årstakt.

Tobaksaktier relativt världsindex

Tobaksaktier har sedan halvårsskiftet 2016 utvecklats sämre än ett globalt aktieindex. AP4 beslutade, vid halvårsskiftet 2016, att inte investera i tobak och hittills har beslutet bidragit positivt till portföljens värdeutveckling. Utvärderingsperioden, hittills sex månader, är dock ännu alltför kort för ett sådant långsiktigt beslut.