Hållbarhet för hög avkastning över tid

Hållbarhet påverkar oss och vår värld. Att inkludera hållbarhet i investeringsbedömningarna är väsentligt för en framgångsrik förvaltning på lång sikt. AP4 har två fokusområden– Hållbarhet och Ägarstyrning.

På följande sidor summeras delar av AP4:s hållbarhetsarbete. En mer utförlig presentation finns i AP4:s Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2015/2016 och på www.ap4.se.

AP4 fokuserar på att integrera hållbarhet i den dagliga förvaltningen av tillgångarna. Det är ett arbete som bedrivits under många år, som ständigt utvecklas och som alltid kan göras lite bättre.

Hållbarhet och Ägarstyrning i fokus

Hållbarhet och Ägarstyrning är AP4:s två fokusområden. De har finansiell påverkan på AP4:s investeringar och är väsentliga för möjligheterna att skapa hög avkastning. Det bidrar till trygga pensioner.

Ägarinitiativ i samarbete

AP4 deltar i globala samarbeten och ägarinitiativ inom en rad olika områden för att främja ökad hållbarhet globalt.

Ägarinitiativ uppmanar bolag bland annat att avstå från negativ klimatlobbying, att börser globalt ska tillämpa riktlinjer för hållbarhetsrapportering och att oljebolag ska arbeta för att minska sin verksamhets negativa miljöpåverkan. Ägarinitiativ kan också handla om mänskliga rättigheter.

AP-fondernas Etikråd

Första – Fjärde AP-fonderna samarbetar inom det gemensamma Etikrådet för att påverka bolag till förbättringar inom hållbarhet. Det löpande arbetet omfattar förebyggande och reaktiva dialoger med utländska bolag (cirka 250-300 dialoger årligen) branschprojekt, internationella samarbeten och initiativ. Bolagsdialogerna handlar om hur bolagen hanterar svåra frågor i verksamheten bland annat korruption, mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, hälsa och säkerhet, föroreningar och biodiversitet. Etikrådet driver förebyggande projekt inom exempelvis kakao- och palmoljebranscherna och mot korruption. Etikrådet publicerar varje år en Årsrapport.

Övergripande mål - Hållbarhet

AP4 ska:

1. Öka andelen lågkoldioxidstrategier för att minska klimatrisken i tillgångarna

AP4 har sedan 2012 byggt upp en global plattform för låg-koldioxidstrategier, som minskar klimatrisken i tillgångarna. AP4 har idag i den globala aktieportföljen tre internt respektive tre externt förvaltade lågkoldioxidmandat. Dessa omfattar 24 procent av AP4:s globala aktieinvesteringar.

Målet är att ytterligare minska klimatrisken i tillgångarna genom att öka investeringarna volymmässigt och även söka efter nya effektiva strategier för att förstärka bolagens incitament att minska sina koldioxidavtryck.

2. Mäta och offentliggöra AP4:s koldioxidavtryck för noterade aktier

AP4:s årliga koldioxidavtryck för noterade aktier, från 2012 och framåt, presenteras i tabell på sidan 46 och på www.ap4.se.

3. Kartlägga hur koldioxidavtryck för övriga tillgångs-klasser bäst kan mätas

AP4 och de övriga AP-fonderna har ett gemensamt samarbetsprojekt för att kartlägga hur övriga tillgångsklasser bäst kan mätas. Arbetet är pågående.

4. Bidra med kapital till fler gröna projekt genom att:

  • vara aktiv vid nyemissioner av gröna obligationer.
  • delta i handel av gröna obligationer och bidra till att göra tillgångsklassen attraktiv, så att den växer.

Under året deltog AP4 i 16 (13) nyemissioner av gröna obligationer till ett totalt investeringsvärde på 3,2 (4,0) miljarder kronor och har varit aktiv på andrahandsmarknaden.

5. Bidra med kunskap om lågkoldioxidstrategier och gröna obligationer

Förvaltningen avsätter tid för att dela med sig av kunskap och erfarenheter till andra institutionella investerare. AP4 har under året på förfrågan hållit ett 50-tal presentationer på konferenser och i andra officiella sammanhang.