Hög kvalitet till låg kostnad

En kostnadseffektiv förvaltning ökar möjligheterna att uppnå det långsiktiga avkastningsmålet.AP4:s långsiktiga mål är att skapa högsta hållbara avkastning efter kostnader. Högkvalitet till låg kostnad är därför en ledstjärna för AP4.

Låg och konkurrenskraftig kostnad

Förvaltningskostnaden, både med och utan provisionskostnader, är i såväl inhemsk som internationell jämförelse låg och mycket konkurrenskraftig. AP4 har under 2016 valt att genomföra en oberoende mätning av verksamhetens kostnadseffektivitet. Metodiken är utvecklad av Cost Effectiveness Measurement Inc (CEM) i syfte att, ur ett internationellt perspektiv, mäta och jämföra pensionsfonders kostnadseffektivitet.

Den oberoende mätningen tar hänsyn till en rad parametrar såsom bland annat andelen extern och aktiv förvaltning, tillgångsval samt fördelning av tillgångsslag och fondstorlek. Genom en sammanställning av 18 globala pensionsfonder, hemmahörande i USA, Kanada, Nederländerna, Finland, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland, med fondstorlek som motsvarar AP4, erhålls en referensgrupp för utvärdering av AP4:s kostnadseffektivitet.

Resultatet från mätningen visar på hög kostnadseffektivitet för AP4 med 59 procent lägre kostnader jämfört med medianen av pensionsfonder. Även efter korrigering för tillgångsfördelning och fondstorlek uppvisar AP4 40 procent lägre kostnader än medianen för referensgruppen. Främsta orsaken är att AP4 betalar mindre både för den externa och den interna förvaltningen.

God riskspridning

För att nå en hög hållbar avkastning krävs god riskspridning vilket bland annat skapas genom att investera i olika tillgångsslag och förvaltningsstrategier. Kostnaden för dessa varierar kraftigt, bland annat beroende på val av tillgångsslag, förvaltningsstruktur, strategier samt grad av aktiv förvaltning, investeringens komplexitet och likviditet.

Kostnaden 0,10 procent av kapitalet

AP4:s totala förvaltningskostnad uppgick till 0,10 (0,11) procent, mätt i procent av det genomsnittliga fondkapitalet. Förvaltnings kostnaden består av rörelsekostnader och provisionskostnader. Provisionskostnader utgörs huvudsakligen av arvoden till externa förvaltare och depåbankskostnader.

Låga förvaltningskostnader över tid

Rörelsekostnadsandel på 0,06 procent

AP4:s rörelsekostnadsandel, mätt som rörelsekostnader i procent av det genomsnittliga fondkapitalet, uppgick till låga 0,06 (0,06) procent. Rörelsekostnaderna består främst av personalkostnader, IT-kostnader (som inkluderar informations-, analys-, handels- och kontrollsystem) samt lokalkostnad.

AP4:s rörelsekostnadsandel har under de senaste fem åren sjunkit med 0,02 procentenheter.

I kronor räknat, sedan 2011, har dock rörelsekostnaderna ökat med 16 miljoner kronor, vilket motsvarar en årlig ökningstakt på 1,7 procent. Under samma period har AP4:s förvaltade kapital ökat i värde med drygt 100 miljarder kronor till 334 miljarder kronor. Det motsvarar en årlig ökningstakt på tio procent på det förvaltade kapitalet.

Intern förvaltning

AP4 strävar efter att förvalta internt när det bedöms vara kostnads-effektivt, det vill säga ge lika hög eller högre avkastning till motsvarande eller lägre kostnad än att förvalta externt. Detta är under förutsättning att det finns rätta resurser, kompetens och erfarenhet internt på AP4.

En större andel intern förvaltning medför delvis ökade rörelsekostnader eftersom en del kostnader är relaterade till storleken på förvaltat kapital. Sådana kostnader rör bland annat vissa IT-system- och indexkostnader samt personalkostnader för att hantera ökade transaktionsvolymer. Denna rörelsekostnadsökning kompenseras av minskad provisionskostnad för extern förvaltning.

Målet är att verksamheten är kostnadseffektiv. Det bidrar till målet om högsta hållbara avkastning efter kostnader över tid.

Lagkrav - att köpa in extern förvaltning

AP4 har ett lagkrav på att minst tio procent av tillgångarna ska förvaltas externt. De senaste fem åren har i genomsnitt cirka 19 procent av tillgångarna förvaltats externt. I dessa tillgångar, som förvaltas externt, ingår externt förvaltade aktiefonder samt skräddarsydda förvaltningsuppdrag så kallade diskretionär förvaltning. AP4:s investeringar i riskkapitalfonder ingår inte vid beräkning mot lagkravet.

"Win – win" vid framgångsrik extern förvaltning

När extern förvaltning av till exempel noterade aktier köps in betalar AP4 en kostnad för förvaltningen. Vanligtvis i förhållande till hur mycket kapital som ska förvaltas. Dessa externa förvaltningskostnader redovisas under begreppet provisionskostnader i resultaträkningen.

När externt förvaltat kapital har en positiv värdetillväxt gynnas AP4, men det innebär samtidigt att AP4 betalar mer i provisionskostnader i kronor räknat eftersom avgiften för extern förvaltning är relaterad till storleken på förvaltat kapital. Provisions-kostnaden, som betalas ut till en extern förvaltare, stiger därmed ju mer kapitalet ökar i värde respektive minskar om utvecklingen blir sämre.

AP4 vinnlägger sig om att förhandla fram och betala så låga avgifter som möjligt för vald förvaltningsstrategi med bedömd högsta riskjusterade avkastning. Lägst absolut kostnad i sig är därför inte alltid ett rättvisande mått. Kostnader styrs till viss del av, som tidigare nämnts, valet av tillgångsslag och förvaltningsstrategi. Målet är en hög riskjusterad avkastning efter kostnader.

Provisionskostnaderna ökar vid kapitaltillväxt

AP4:s provisionskostnadsandel, det vill säga externa förvaltningskostnader, i förhållande till förvaltat kapital är 0,04 (0,04) procent, vilket är lågt relativt jämförbara fonder både internationellt och nationellt.

AP4:s kapital har ökat i värde med över 100 miljarder kronor under de senaste fem åren, motsvarande en årlig värdetillväxt på tio procent. Provisionskostnaderna är direkt relaterade till storleken av externt förvaltat kapital, vilket under samma period, har ökat med drygt 20 procent per år. Provisionskostnaderna utgör därför en allt större andel av AP4:s totala förvaltningskostnader.

Vid en analys av AP4:s externa förvaltningskostnader i kronor, istället för som andel av fondkapitalet, framgår att provisionskostnaderna ökat från 24 miljoner kronor 2011 till 132 miljoner kronor 2016. Det motsvarar en årlig ökning på 40,6 procent över perioden. Ökningen beror främst på volymökningen av externt förvaltat kapital samt att det i högre grad avser aktiv extern förvaltning, som kostar mer.

Avgifter för extern förvaltning

Hur hög provisionskostnaderna är för extern förvaltning skiljer sig åt beroende på vilken extern förvaltning som köps in. Det beror bland annat på tillgångsslag, marknad, strategi och grad av aktiv förvaltning. Kostnaden kan skilja sig åt beroende på hur

framgångsrika förvaltarna har varit historiskt eller om de erbjuder en relativt unik förvaltning. Den kan även bero på vilken administration och service AP4 kräver. Vid förhandlingar med externa förvaltare är det en fördel att som AP4 vara en långsiktig och stor förvaltare.

AP4:s beslut om extern förvaltning baseras på den förväntade riskjusterade avkastningen efter kostnader samt den riskspridning olika externa mandat kan tillhandahålla AP4:s totala tilgångsportfölj.

Transaktionskostnader har sjunkit

AP4:s interna förvaltningskostnad för transaktioner av värde-papper, såsom courtage, har ökat mindre än kapitalets värdetillväxt. Transaktionskostnaderna utgör därför endast en mindre del av provisionskostnaderna, trots att antalet transaktioner har ökat. Det beror bland annat på att elektronisk handel med värdepapper och konkurrens har pressat priserna för courtage.

Den interna förvaltningens transaktionskostnader redovisas under rubriken Depåbankskostnader.