Intressentengagemang

AP4 träffar regelbundet olika intressenter i enskilda möten och informerar om sinverksamhet och förvaltning samt tar in synpunkter och åsikter om det arbete AP4 bedriver.

Intressentengagemang

AP4 informerar om sin verksamhet vid enskilda möten, möten i grupp samt vid presentationer och konferenser. Vid sådana tillfällen tas även synpunkter in, åsikter noteras och bemöts kring det arbete AP4 bedriver. Dessa möten gör att AP4 får bättre förståelse för intressenternas förväntningar.

Intressenterna i sin tur får ökad förståelse för det arbete AP4 bedriver och för de ramverk AP4 agerar inom samt de risker och möjligheter, som kan kopplas till hur AP4 bedriver verksamheten på både kort och lång sikt.

Väsentlighetsöversyn

För att säkerställa att AP4:s arbete, rapportering och kommunikation rörande arbetet med hållbarhet är i linje med intressenternas förväntningar och uppfattningar om vad som är viktigt har AP4 som mål att regelbundet genomföra väsentlighetsöversyner.

AP4 genomförde en väsentlighetsöversyn under 2015 och planerar att genomföra en ny under 2017. Nedan presenteras 2015 års västentlighetsöversyn.

Process för väsentlighetsöversyn 2015

AP4 och olika intressenter diskuterade under möten globala trender och utmaningar inom hållbarhet för finansbranschen och finansiella ägare generellt samt för AP4 i synnerhet. Därtill svarade ett antal intressenter, såväl externa som interna (medarbetare), på en enkät från AP4. Ett urval av dessa enkätsvar kompletterades med uppföljande externa och interna djup-intervjuer för att AP4 skulle få en ökad förståelse för priori-teringar och förväntningar.

Diskussioner om förväntningar och utmaningar

Väsentlighetsöversynen och diskussionerna med intressenterna gav flera värdefulla medskick framförallt till det löpande arbetet med hållbarhet och ägarstyrning. Översynen bekräftade att AP4:s nuvarande hållbarhetsarbete och prioriteringar inom hållbarhet uppfattas som tydligt kommunicerade. Majoriteten av diskussionerna fokuserade på att identifiera förväntningar och områden för värdeskapande.

Flertalet av intressenterna förväntade sig generellt att hållbarhet i vid bemärkelse kommer påverka verksamheter i framtiden. Områden som förväntades få betydelse för utvecklingen är klimat och miljö och inom dessa områden var koldioxid/växthusgaser, tillgång och kvalitet på vatten samt tillväxt i förnyelsebar energi. Därutöver sågs förändringar i och mellan olika länders ekonomier kunna få hög påverkan för utvecklingen av marknader och verksamheter liksom olika politiska influenser och policyförändringar.

När det gällde påverkan på finansmarknaden ansågs även här klimat- och miljöfrågor tillhöra de stora frågorna. Främst nämndes tillgång till rent vatten, förnyelsebar energi och hur "stranded assets" hanteras samt utvecklingen mot cirkulär ekonomi. Även frågor gällande jämställdhet, flyktingpolitik, folkvandringar och därmed ändrade konsumtionsmönster lyftes fram som viktiga. Digitalisering och datasäkerhet ansågs också vara utmaningar för finansbranschen.

Förväntningar på AP4

Förväntningar på AP4 som "ägare" var, förutom hållbarhets-arbete generellt, den övergripande utmaningen att föregå med gott exempel och ta ägaransvar. Stor vikt lades vid att agera ärligt samt att vara så transparent och öppen som möjligt i sitt agerande. Här ingick till exempel att ägare ska vara konkreta i kontakter med bolagen och ställa tuffa men realistiska krav på dem.

Förväntningarna på AP4 var att fortsätta att arbeta med hållbarhetsfrågor och att fortsätta leverera god avkastning på investeringarna. För att klara det förväntas AP4 fortsätta sitt nuvarande arbete och bygga vidare på kopplingen mellan hållbarhet och det finansiella i analyserna om i vad och hur AP4 ska investera i framöver.

Slutsatser

Diskussionerna visade att AP4 lyckats väl med att till flera intressenter nå ut med sitt arbete kring hållbarhet. AP4 kommer att arbeta vidare med resultaten och lärdomarna från väsentlighetsöversynen och ta hänsyn till dessa vid strategival, rapportering och kommunikation.