Kort om AP4 - 2016

Överträffar det långsiktiga målet

De senaste tio åren har AP4 avkastat 91 procent efter kostnader. Det innebär en genomsnittlig avkastning efter kostnader på 6,7 procent per år. Det motsvarar efter avdrag för inflation en real avkastning på 5,5 procent, vilket överträffar AP4:s långsiktiga reala mål om 4,5 procent.

Sedan starten, 2001-01-01, har AP4:s totalavkastning efter kostnader ökat med 5,9 procent årligen i genomsnitt. Detta överträffar inkomstindex, som ökat med motsvarande 3,0 procent årligen. AP4 har därmed bidragit positivt till pensionssystemets stabilitet. AP4:s reala avkastning sedan start, det vill säga utöver inflationen, uppgår till 4,6 procent, vilket överträffar det långsiktiga målet på 4,5 procent real avkastning. Se graf på sidan 2.

Låga förvaltningskostnader

AP4:s mål är att skapa högsta hållbara avkastning efter kostnader över tid. Kostnadseffektivitet är viktigt för att kunna nå målet. AP4:s förvaltningskostnad ligger på 0,10 procent, vilket är lågt och konkurrenskraftigt i såväl inhemsk som internationell jämförelse.

Positivt bidrag från samtliga tidshorisonter

AP4 har en förvaltningsstruktur med tre investeringshorisonter - 40 år, 3 - 15 år och upp till tre år. Förvaltningsstrukturen möjliggör att investeringsmöjligheter med diversifierade tidshorisonter kan tas till vara och förvaltas.

Sedan förvaltningsstrukturens start, 2013, har samtliga investeringshorisonter gett positiva resultatbidrag. Totalt över dessa fyra år uppgår resultatbidraget till 129,1 miljarder kronor.

Normalportföljen - 40 år är en referensportfölj bestående utav index. Det största positiva bidraget samtliga fyra år inklusive 2016 kom från styrelsens långsiktiga beslut att hålla en hög andel noterade aktier.

Den Strategiska förvaltningen - 3 – 15 år har sedan förvaltningstrukturens start 2013, bidragit med 21,6 miljarder kronor till resultatet varav de största bidragsgivarna är Svenska aktier och Fastigheter. Den Strategiska förvaltningen levererade 2016, liksom varje år sedan start, en avkastning bättre än index.

Den Taktiska förvaltningen – upp till tre år har över tid bidragit positivt till resultatet. Över rullande tre år (utvärderings-horisonten) uppgår det positiva aktiva bidraget till AP4:s avkastning till 0,7 (1,3) procentenheter, vilket motsvarar ett resultat-bidrag på 1,7 (2,5) miljarder kronor. 2016 var avkastningen marginellt bättre än index. Tre av fem delportföljer bidrog positivt.

Hållbarhet och Ägarstyrning i fokus

AP4 arbetar med två fokusområden, Hållbarhet respektive Ägarstyrning. Respektive område har ett antal mål för arbetet.

Inom Hållbarhet arbetar AP4 bland annat med att sänka klimatrisken i tillgångarna med hjälp utav lågkoldioxid-strategier samt med gröna obligationer. AP4 mäter och publicerar årligen sitt koldioxidavtryck på www.ap4.se. AP4 har under året beslutat att inte investera i tobaksaktier. AP4 bedömer att tobaksbolag över tid, bland annat på grund av alltmer restriktiva regleringar globalt rörande tobaksprodukter, kommer att utvecklas sämre än index och på sikt riskera att bli så kallade "stranded assets". Läs mer på sidan 22. AP4 deltar också i flera internationella samarbeten och ägarinitiativ rörande hållbarhet.

Inom Ägarstyrning arbetade AP4 i 27 valberedningar under perioden 2015/16. Valberedningsarbetet är prioriterat och AP4 lägger stor vikt vid att arbeta för ökad mångfald och fler kvinnor i styrelserna. AP4 röstade på 100 svenska respektive 798 utländska bolagsstämmor under 2016.

Första – Fjärde AP-fonderna samarbetar inom det gemensamma

Etikrådet för att påverka bolag till förbättringar inom bland annat hållbarhet. Det löpande arbetet omfattar förebyggande och reaktiva dialoger med utländska bolag, cirka 250 - 300 dialoger årligen, branschprojekt, internationella samarbeten och initiativ.

Utmärkelser för förvaltnings- och hållbarhets-arbete samt rapportering

AP4:s arbete får positiv uppmärksamhet i flera olika sammanhang, både i Sverige och internationellt. Under 2016 erhöll AP4 flera utmärkelser. Även AP-fondernas Etikråd fick en utmärkelse. AP4 rankades bland annat för sitt hållbarhetsarbete som 3:a globalt av 500 institutionella investerare av Asset Owner Disclosure Project (AODP). AP4 erhöll ett särskilt omnämnande vid utdelandet av 2° Invest Award i Frankrike samt tilldelades även IPE Awards 2016 – Long-term Investment Strategy.

Tobias Fransson, Chef för Alternativa Investeringar på AP4, vid prisutdelningen för 2° Invest Award i Paris.