Marknadsutveckling 2016

Mycket låga räntor och en successivt ökad tillväxttakt fick aktiemarknaderna att stigaunder året. Osäkerheten kring europasamarbetet och om USA:s framtida politik harökat.

Räntesänkningar i början på året

Det betydande och snabba prisfallet på olja och råvaror 2015 innebar en deflationistisk chock i den globala ekonomin. Det påverkade investeringsviljan negativt och slog hårt mot framförallt tillväxtmarknader och cykliska bolag. Tillväxten avtog och företagens vinster föll vilket bidrog till en negativ utveckling på världens aktiemarknader under inledningen av 2016.

Denna utveckling ledde till en kraftfull respons från flera centralbanker med betydande räntesänkningar. Dessutom presenterade den kinesiska regeringen ett omfattande tillväxtfrämjande program, som innehöll åtgärder för att stimulera efterfrågan på krediter, ökade investeringar samt strukturella reformer.

Aktiemarknaderna klättrade uppåt

Den globala tillväxten stabiliserades och de olika vidtagna åtgärderna gav under sommaren en positiv effekt med stigande råvarupriser och en bättre utveckling av tillväxten i den kinesiska ekonomin. Ett oväntat ja till Brexit i samband med folkomröstningen i Storbritannien i juni innebar att obligationsräntorna föll till nya bottennivåer. De exceptionellt låga räntorna och en successivt ökad tillväxttakt fick aktiemarknaderna att stiga trots den ökade osäkerhet som uppstått kring europasamarbetet.

Aktier steg under sektorrotation

Efter ett relativt svagt första halvår på den globala aktie-marknaden (MSCI AC) så steg kurserna under det andra halvåret, gynnade av mycket låga obligationsräntor och en ökad tillväxt. MSCI AC, mätt i USD, avkastade cirka nio procent under året. Sektorrotationen var omfattande. Banker, energi-, råvaru- och läkemedelsbolag samt industribolag utvecklades väl, medan defensiva och räntekänsliga sektorer utvecklades relativt svagt.

Försiktig optimism i slutet av året

Under årets sista kvartal stärktes den reala tillväxten ytterligare och såväl inflation som inflationsförväntningar steg. En försiktig optimism, om en eventuellt ökad investeringsvilja under 2017 och därmed förbättrade utsikter för en högre real och nominell tillväxt, resulterade i en fortsatt uppgång på aktiemarknaderna. Även obligationsräntorna steg.

Utfallet i det amerikanska presidentvalet överraskade. Det är ännu svårt att omsätta resultatet av valet i ekonomiska bedömningar. Skattesänkningar och investeringar i infrastruktur kan isolerat förväntas öka tillväxten i USA med effekt från framförallt 2018 och framåt. Ökad protektionism och restriktioner kring immigrationen riskerar dock att leda till ökad osäkerhet och sämre tillväxt i tillväxtmarknader och på sikt även i USA och globalt.

Volatila obligationsräntor

Obligationsräntorna föll under årets svaga inledning och samtliga större obligationsmarknader visade kraftiga räntefall i samband med Brexit, vilket bidrog till den goda utvecklingen på aktiemarknaderna. Under fjärde kvartalet steg långa obligationsräntor kraftigt med uppgångar på mellan 0,5 och 1,0 procentenheter. Uppgången drevs av såväl högre real tillväxt som stigande inflation och inflationsförväntningar.

Kronan försvagades

Valutarörelserna var omfattande under året. Kronan försvagades kraftigt mot flertalet valutor, däribland euron.