Medarbetaren

På AP4 arbetade vid årets slut 54 personer och det är viktigt att alla, oavsett var i organisationen man befinner sig, känner delaktighet i verksamheten.

För att lyckas som pensionsfond måste alla medarbetare kunna känna engagemang, motivation att utveckla arbetet och sträva efter att verksamheten som helhet fungerar på bästa vis. Det har varit en förutsättning för att AP4 under flera år lyckats leverera en hög avkastning till låga kostnader.

På AP4 arbetade vid årets slut 54 (55) personer, 20 (21) inom kapitalförvaltningen och 34 (34) inom affärsstöd, kontroll- och stabsfunktioner.

Medarbetaren

Medarbetaren är AP4:s viktigaste resurs. Möjlighet till utveckling i arbetet, utbildning och trivsel är i fokus. För att främja god hälsa erbjuds alla anställda regelbundna hälsokontroller och motionsbidrag. AP4 genomför regelbundet en marknads-löneundersökning för att säkerställa att lönenivåer och ersättningspaket är marknadsmässiga och rimliga.

Se tabell med olika nyckeltal för AP4:s medarbetare på nästa sida och även www.ap4.se för mer information.

Organisation

Kapitalförvaltningen är organiserad i fem enheter: Aktier (svenska och globala), Global makro (räntebärande värde-papper, valutor och aktieindex), Alternativa investeringar, Allokering samt Fastigheter. Administrationen är organiserad i enheterna Backoffice, Systemutveckling & Support, Ekonomi, HR/ Kontorsadministration och IT. Avkastning, Risk och Kontroll (ARK) hanterar avkastnings- och riskanalys samt riskkontroll. Compliance (regelefterlevnad) är direkt underställd VD. VD staben består av enheterna Ägarstyrning, Kommunikation och Juridik.

 

Personal- och etikrelaterade regler

AP4:s styrelse fastställer årligen en personal- och etikrelaterad policy, vilken bygger både på lagstadgade bestämmelser och oskrivna etiska regler. Till policyn fastställer årligen VD även ett antal interna riktlinjer. Policyn och riktlinjerna innehåller bland annat regler kring offentlig upphandling, ersättning och förmåner, tjänsteresor, representation, anställdas egna värdepappersaffärer, insiderinformation och bisysslor. AP4:s policy innefattar även reglering avseende mutor och jäv.

Varje anställd på AP4 är ansvarig för den egna efterlevnaden av de bestämmelser som stadgas i ovannämnda policy och dess underliggande riktlinjer. Dock anges det att moraliska eller komplicerade dilemman ska utredas i samråd med närmaste chef. Personal- och etikrelaterade regelverk enligt ovan utgör en del av AP4:s introduktions-utbildning för nyanställda.

 

Medarbetarundersökning

Personalen är AP4:s viktigaste resurs. Dess engagemang och kompetens är avgörande framgångsfaktorer för förvaltningen av fondkapitalet. Målsättningen är att skapa en attraktiv arbetsplats med möjlighet till utbildning, friskvård, trivsel och utvecklingsmöjligheter i arbetet.

AP4 genomför sedan flera år tillbaka årliga medarbetarundersökningar. Syftet är att fånga upp de frågor som är av störst betydelse för att medarbetare trivs, känner motivation och fortsätter att utvecklas i verksamheten. Kontinuerlig uppföljning och analys görs av den årliga medarbetarundersökningen.

De signaler medarbetarundersökningen fångar upp angående förbättringsområden tas om hand enligt en systematisk process. Varje enhet i organisationen diskuterar resultaten från undersökningen och en medarbetargrupp bildas varje år med representanter från de olika enheterna. Medarbetar-gruppen har i uppgift att ta fram konkreta aktiviteter för fortsatt förbättringsarbete inom de områden som identifierats i medarbetarundersökningen.

2016 års medarbetarundersökning visade överlag goda resultat inom de flesta områden. Sammantaget var dock resultatet något sämre än jämfört med föregående år. Resultatet av denna undersökning har redovisats internt och hanterats i enlighet med AP4:s process för förbättringsarbete.