Normalportföljen, 40 år

Över tid är andelen aktier relativt andelen obligationer avgörande för avkastningen.

Normalportföljen består av index

Normalportföljen är AP4:s referensportfölj och består av ett antal olika index. Den har en 40-årig tidshorisont med en tillgångsfördelning som årligen beslutas av styrelsen.

Normalportföljen visar den kombination av likvida tillgångsslag som förväntas ge en totalavkastning som når AP4:s mål om 4,5 procent real avkastning med låg risk för sänkta pensioner. Tidshorisonten är 40 år och med hänsyn till de placeringsregler AP4 lyder under.

Aktier ger bra avkastning över tid

Aktier är ett tillgångsslag med hög förväntad långsiktig avkastning. Aktier har också hög förväntad volatilitet över kortare perioder och avkastningen kan därför förväntas variera relativt kraftigt mellan enskilda år.

En hög andel aktier över tid kan därför förväntas bidra till att AP4:s fondkapital växer och beslutet om en hög aktieandel, i den långsiktiga Normalportföljen, är en förutsättning för möjligheterna att skapa en hög positiv avkastning på lång sikt. Detta bidrar på lång sikt till god värdetillväxt i pensionssystemet och dess finansiella styrka, vilket pensionssystemets långsiktiga åtaganden kräver.

 

Normalportföljen består till 66 procent utav noterade aktier. Det innebär att AP4:s avkastning till stor del bestäms av utvecklingen på världens aktiemarknader.

Sedan förvaltningsstrukturens start, 2013, har Normalportföljen gett ett positivt resultatbidrag på 104,9 miljarder kronor varav aktier 75,1 miljarder kronor.

Lång sikt i pensionssammanhang 30-40 år

Vid utvärdering av tillgångsslagens värdeutveckling måste långa tidsperioder användas. I pensionssammanhang kan 30- 40 år vara ett rättvisande tidsperspektiv.

Värdeutveckling av aktier och löner över tid1

Aktiers reala avkastning (inflationsjusterad) har under de senaste 90 åren varierat mycket. Den genomsnittliga reala globala aktieavkastningen mellan 1924 - 2014 var 6,1 procent per år.

Realavkastningen på aktier har under olika tioårsperioder varierat kraftigt, från mer än 20 procent per år (80-talet) ned till negativa tal under andra perioder. Stora skillnader mellan på varandra följande tioårsperioder är vanligt.

Först på 35 års sikt är den reala värdeutvecklingen för aktier någorlunda jämförbar i stabilitet med reallöneutvecklingen på tio års sikt.

Det är den reala löneutvecklingen som till stor del styr inkomstpensionernas värdeutveckling. Den reala löneutvecklingen under perioden 1918 - 2012 var 2,1 procent per år. Det är en väsentligt lägre värdeökning än att, under motsvarande tid, ha haft kapital investerat i aktier.

Skillnaden mellan aktiers och löners reala utveckling har varit som störst under de senaste två till tre decennierna, då aktiers reala utveckling överstigit reallöneutvecklingen. För att kunna dra fördel av aktiers positiva värdeutveckling över tid bör investeringshorisonten vara långsiktig. AP4 har ett långsiktigt uppdrag och därmed även en långsiktig investeringshorisont.