Placeringsregler enligt lag

Placeringsreglerna för Första – Fjärde AP-fonden är angivna i lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

  • Placeringar får göras i alla marknadsnoterade och omsättningsbara instrument utom råvarurelaterade.
  • Minst 30 procent av tillgångarna ska placeras i räntebärande värdepapper med låg kredit- och likviditetsrisk.
  • Högst 40 procent av tillgångarna får exponeras för valutarisk.
  • Högst 10 procent av tillgångarna får exponeras mot en enskild emittent eller grupp av emittenter med inbördes anknytning.
  • Aktier i börsnoterade svenska bolag får högst motsvara 2 procent av det samlade börsvärdet.
  • Högst 10 procent av rösterna får ägas i ett enskilt börsnoterat företag.
  • Högst 5 procent av tillgångarna får placeras i onoterade värdepapper. Dessa investeringar måste göras indirekt via riskkapital-företag eller liknande.
  • Aktier och andelar i fastighetsbolag får direktägas.
  • Minst 10 procent av tillgångarna ska förvaltas av externa förvaltare.