Portföljrisk 2016

Portföljrisken minskade under 2016

AP4 har en hög aktieexponering vilket är nödvändigt utifrån målsättning att över tid skapa en real avkastning på 4,5 procent i årstakt. I huvudsak är dessa noterade likvida aktier placerade globalt. Under det gångna året har volatiliteten i den globala aktieportföljen minskat samtidigt som den svenska aktieportföljens volatilitet stigit. Totalt har dock portföljrisken för AP4:s likvida tillgångar, mätt med tolv månaders historisk standardavvikelse, minskat till 7,8 (9,4) procent vid årets slut.

Volatilitet likvida tillgångar

 

Grafen ovan visar likvida tillgångars marknadsrisk mätt med tolv månaders historisk standardavvikelse.

Att använda förändringar i marknadsrörelser som mått på risk är vedertaget men riskerar också leda fel då fondens investeringshorisont är så pass lång. Det är därför fonden arbetar med tre skilda investeringshorisonter där vi tar hänsyn till skeenden i närtid utan att förlora det långsiktiga målet ur sikte.

En tydlig risk för att fonden inte uppnår målsättningen över tid är däremot lagkravet som anger att minst 30 procent av tillgångarna ska placeras i räntebärande värdepapper med låg kredit- och likviditetsrisk. Med en genomsnittsränta på nära noll procent tvingar lagkravet fonden att söka alternativ som kan kompensera för den låga ränteavkastningen.

Minskad aktiv risk

Den aktiva risken för AP4:s Taktiska förvaltning, mätt med tolv månaders historik, minskade under året och slutade på 0,3 (0,5) procent. Anledningen var främst ett lägre riskutnyttjande

inom förvaltningen av räntebärande värdepapper. Den strategiska förvaltningens aktiva riskutnyttjande var oförändrat på 2,7 (2,7) procent.

Aktiv risk Taktisk förvaltning

Ränterisk

Ränterisken, mätt med modifierad duration, har under det gångna året pendlat inom det limitintervall som fastställts för den räntebärande portföljen.

Valutaexponering

AP4:s öppna valutaexponering för Totalportföljen pendlade under året mellan 19 och 29 procent. AP4 hade störst exponering mot US dollar, vilken under året stärktes kraftigt mot den svenska kronan.

Valutaexponering Totalportfölj

Exponering mot stater

AP4:s exponering mot stater med rating lägre än AAA inom euroområdet har minskat under året.

Exponering mot stater inom Euro-området med rating under AAA, 2016-12-31

Exponering mot emittenter

AP4 har en stor exponering mot bank- och finanssektorn. De 15 största innehaven motsvarade sammantaget en exponering på 50 (46) miljarder kronor, varav 39 (34) miljarder kronor avsåg exponering mot den svenska bank- och finanssektorn.

AP4:s fem största emittentexponeringar utgjorde tillsammans närmare 72 (63) miljarder kronor.

Total exponering mot de fem största emittent-grupperna

Exponering i miljarder kronor per emittent, 2016-12-31, visas i grafen ovan.

Kreditrisk

AP4:s obligationsinnehav i den räntebärande portföljen består i huvudsak av högkvalitativa stats- och kreditobligationer med en rating motsvarande AA eller bättre. Andelen BBB-ratade obligationer, som är den lägsta ratingnivån i ränteportföljen, låg i genomsnitt på fem procent.

Obligationsinnehav i den räntebärande portföljen

 

Grafen ovan visar fördelning mellan noterade AAA och BBB ratade obligationer samt inern limutnivå.