Strategisk förvaltning, tre - 15 år

Knappt en tredjedel av AP4:s tillgångar förvaltas i den Strategiska förvaltningen. Investeringshorisonten är mellan 3 - 15 år.

Ökar avkastningen och sänker risknivån

Den Strategiska förvaltningen utgör 32,9 (30,2) procent av AP4:s placeringstillgångar. Det motsvarar 110,0 (93,6) miljarder kronor.

Sedan start, 2013, har den Strategiska förvaltningen årligen gett ett positivt resultatbidrag. Under perioden uppgår det sammanlagda bidraget till mer än 21,6 miljarder kronor. Den Strategiska förvaltningen bidrog också positivt under året genom att sänka risken i AP4:s tillgångar och öka avkastningen.

Investeringshorisonten är 3 - 15 år. En kortare horisont än så bedöms riskera att skapa restriktioner i förvaltningen, som kan leda till ett sämre resultat bland annat på grund av att till-gångarna bedöms vara relativt illikvida. Det vill säga det kan vara svårt att med alltför kort tidshorisont sälja eller köpa dessa tillgångar utan att priset påverkas negativt. Utvärderingsperioden för den Strategiska förvaltningen är fem år och en hel utvärderingsperiod uppnås först vid utgången av 2017.

I den Strategiska förvaltningen finns investeringar i bland annat fastigheter, AP4:s övervikter av svenska aktier respektive kreditobligationer, svenska småbolagsportföljen och olika hållbarhetsstrategier som till exempel AP4:s lågkoldioxidstrategier.

Fastigheter bidrar positivt

AP4:s fastighetsinvesteringar förvaltas i den Strategiska förvaltningen. Marknadsvärdet för fastighetsporföljen, som är fördelad på ett antal olika mandat och inkluderar bland annat ett noterat mandat med fokus på svenska börsnoterade fastighetsbolag. Marknadsvärdet uppgick vid årets slut till 28,9 (22,7) miljarder kronor varav det noterade fastighetsmandatet uppgick till 4,4 (2,2) miljarder kronor. Sedan förvaltningsstrukturens start har fastigheter bidragit positivt med 9,8 miljarder kronor.

Övervikt i svenska aktier bidrog positivt

AP4 har under flera år haft en position i svenska aktier. Denna utgör en övervikt. Positionen i svenska aktier har bidragit positivt med 6,5 miljarder kronor sedan 2013. Positionen uppgick till 63,3 (57,4) miljarder kronor vid årets slut, vilket motsvarar knappt 19 procent av tillgångarna. Det motsvarar en övervikt på 18 procent relativt Normalportföljen, som är den Strategiska förvaltningens jämförelseportfölj. Normalportföljen använder ett globalt aktieindex i vilket den svenska aktievikten motsvarar en procent. Övervikten i svenska aktier var den Strategiska förvaltningens största position.

Positionen i svenska aktier är baserad på AP4:s övertygelse att den svenska aktiemarknaden över tid kommer att utvecklas bättre än omvärldens aktiemarknader.

 

Svenska aktier ger bra avkastning över tid

Svenska aktiemarknaden har utvecklats relativt bättre än många andra marknader över tid. En förklaring till detta är en kombination av en väl fungerande ekonomi/samhällsstruktur, en bra aktiebolagslag, självreglering genom Svenska Koden för bolagsstyrning samt att svenska noterade bolag styrs enligt en tydlig ägarstyrningsmodell, vad gäller fördelning av ansvar och befogenhet. Även det stora inslaget av huvudägande i svenska börsbolag och institutionella aktieägare som tar ansvar och engagerar sig i bolag anses bidra till Sveriges relativt goda börsutveckling.

Den svenska aktiemarknaden uppvisar också en högre volatilitet än många andra marknader. Det innebär, med AP4:s övervikt i Sverige, att också AP4:s resultat mellan enskilda år kan vara volatilt. Med AP4:s långsiktiga uppdrag och investeringshorisont har detta dock bedömts kunna hanteras och att det uppvägs av att positionen över tid bedöms generera relativt högre avkastning till den svenska pensionären.

 

Kreditobligationer - en strategisk övervikt

AP4 har under flera år haft en strategisk övervikt av kreditobligationer. Den har bidragit positivt med 0,9 miljarder kronor, sedan förvaltningsstrukturens start. Övervikten i kreditobligationer uppgick till 42,6 (42,0) miljarder kronor vid årets slut. Det motsvarade 12,7 (13,6) procent av AP4:s tillgångar.

Genom att allokera kapital till kreditobligationer med god kreditvärdighet från statsobligationer bedömer AP4 att fonden på lång sikt kommer att erhålla en bättre avkastning.