Taktisk förvaltning, upp till tre år

Över de senaste åtta åren, alltsedan den nuvarande förvaltningen kom på plats, har den aktiva Taktiska förvaltningen skapat en avkastning bättre än index.

Den Taktiska förvaltningen investerar främst i räntebärande värdepapper, globala och svenska aktier. Förvaltningens uppgift är att med en investeringshorisont på upp till tre år skapa meravkastning och överträffa index. Förvaltningen identifierar och investerar i värdepapper med förväntad positiv långsiktig värdetillväxt, drar fördel av bedömda investeringars omvärderingspotential samt av felprissättningar i marknaden i syfte att överträffa resultatet för en passiv indexförvaltning.

Den Taktiska förvaltningens aktiva avkastning uppgick till 0,0 (0,1) procentenheter för helåret, vilket var marginellt bättre än index. Det motsvarar ett aktivt resultatbidrag med 87 (187) miljoner kronor 2016. Tre av fem förvaltningsenheter bidrog positivt.

För utvärderingsperioden, som är rullande tre år, uppgick den positiva aktiva avkastningen till 0,3 (0,4) procentenheter i genomsnitt.

Informationskvot

Informationskvoten används för att mäta riskjusterad avkastning. Måttet beskriver hur mycket årlig extra avkastning, som har uppnåtts i förhållande till den aktiva risk som tagits.

Vid beräkning av AP4:s riskjusterade avkastning har daglig data använts. Daglig data är en mer försiktig beräknings-metod, eftersom det ger lägre informationskvot än om till exempel vecko- eller månadsdata används.

Åtta år bättre än index

De senaste åtta åren, alltsedan den nuvarande förvaltningen kom på plats, har den aktiva Taktiska förvaltningen skapat en avkastning bättre än index. Sammantaget för dessa åtta år uppgår det positiva resultatbidraget utöver index till nära åtta miljarder kronor.

God riskjusterad avkastning

Värden för riskjusterad avkastning (informationskvot) som ligger över 0,5 för enskilda år brukar anses som goda resultat. Den riskjusterade avkastningen, sedan den nuvarande förvaltningsorganisationens tillkomst, är och har varit god. De olika förvaltningsenheternas informationskvoter är överlag höga.

I genomsnitt, under den senaste treårsperioden uppgår informationskvoten för den Taktiska förvaltningen till 0,8 (1,3).