Tillgångarnas värde och avkastning

AP4:s tillgångar på 334 miljarder kronor är investerade i olika tillgångsslag såsom aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter.

Årets avkastning tio procent

AP4:s totalavkastning uppgick till 10,1 (6,9) procent före kostnader och 10,0 (6,8) procent efter kostnader. Avkastningen motsvarade ett förvaltningsresultat efter kostnader på 30,5 (20,1) miljarder kronor.

AP4:s olika tillgångars värde och avkastning presenteras nedan.

Tillgångsslag Marknadsvärde, mdr kr Portfölj-avkastning, % Exponering¹, %
Aktier, totalt 194,8 8,9 58,3
          Globala aktier 131,5 7,3 39,4
         Svenska aktier 63,2 12,4 18,9
Räntebärande tillgångar 107,1 2,0 32,1
Fastigheter 24,5 25,9 7,3
Alternativa tillgångar 7,8 3,4 2,3
Valuta 0,0 2,3 0,0
Övrigt2 -0,2 -0,2 -0,1
S:a placeringstillgångar 334,0 10,1 100,0

 

Tillgångsslag Avkastningsbidrag, % Resultatbidrag
Aktier, totalt 5,5 17,4
          Globala aktier 3,3 10.3
         Svenska aktier 2,3 7,2
Räntebärande tillgångar 0,8 2,1
Fastigheter 1,6 5,1
Alternativa tillgångar 0,1 0,3
Valuta 2,3 6,6
Övrigt2 -0,2 -0,7
S:a placeringstillgångar 10,1 30,9

 

Aktier utgör mer än hälften av tillgångarna

Globala och svenska noterade aktier utgjorde mer än hälften av placeringstillgångarna vid årets slut.

Intern respektive extern förvaltning

77,3 (77,6) procent av tillgångarna förvaltades internt. Resterande 22,7 (22,4) procent av tillgångarna förvaltades externt, varav 10,4 (10,0) procent i extern indexförvaltning.

AP4 förvaltar internt när en samlad bedömning visar att en intern förvaltning kan uppnå lika bra eller bättre avkastning till en lägre kostnad.