Transparent, granskad och utvärderad

Som svensk statlig AP-fond har AP4 många intressenter. Allt från den enskilde svensken, det vill säga dagens och morgondagens pensionärer, till riksdagen som inrättat och stiftat lagen om AP-fonderna.

Granskad och transparent

Transparens är ett nyckelord för AP4. AP4 vinnlägger sig om att försöka vara transparent i sin rapportering och kommunikation så långt det är möjligt utan att det är till men för verksamheten.

En AP-fonds verksamhet och granskning av densamma är till viss del reglerad i lag.

  • Externa revisorer granskar årligen verksamheten och fondens räkenskaper.
  • Finansdepartementet utser varje år olika externa konsulter som varje år granskar och utvärderar verksam-heten och olika specialområden inom denna. Resultatet av denna granskning och utvärdering är en offentlig skrivelse till riksdagen varje år.
  • Regeringen utser AP-fondernas styrelser och i enlighet med ovan, utvärderar Regeringen det arbete som AP-fonderna bedriver och är en betydelsefull intressent över verksam-hetens inriktning.

Därtill är en AP-fond ett naturligt föremål för medias, olika NGO:er och intresseorganisationers observation och granskning. Andra exempel på intressenter är; AP4:s medarbetare vars engagemang och kompetens är en avgörande framgångs-faktor för förvaltningen av fondkapitalet; Svenska och utländska bolag som AP4 äger aktier i eller har fordringar mot samt leverantörer av bland annat av finansiella tjänster; Andra institutionella investerare i Sverige och globalt med vilka AP4 har samarbete med och/eller konkurrerar.

Regeringens årliga utvärdering

AP-fondernas arbete granskas årligen av revisorer samt av regeringen. Regeringens särskilda granskning sammanställs i en rapport som tillställs riksdagen.

Regeringens utvärdering 2016 positiv

-Det är glädjande att AP-fonderna har fortsatt att bidra positivt till inkomstpensionssystemet samtidigt som de påskyndat utvecklingen mot en hållbar finansmarknad, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

…i ett pressmeddelande när regeringens årliga utvärdering av AP-fondernas verksamhet presenterades under våren 2016.

Utvärderingen visar att AP-fonderna har bidragit positivt till pensionssystemets långsiktiga finansiering både under 2015 och sedan starten 2001. Vid 2015 års slut utgjorde AP-fondernas kapital 14 procent av inkomstpensionssystemets tillgångar, vilket är fyra procent högre än då det nuvarande AP-fonds-systemet infördes.

AP-fonderna har de senaste åren, enligt utvärderingen, utvecklat arbetet inom riskhantering, kontroll och regelefterlevnad betydligt. Regeringen anser att det är ett fortsatt viktigt område för kontinuerlig utveckling liksom bland annat att fördjupa samarbetet mellan AP-fondena, där det är möjligt.

Regeringen anser vidare att det är viktigt för att uppnå långsiktig avkastning och god riskhantering att hållbarhetsaspekter integreras i AP-fondernas verksamhet samt bland annat att AP-fonderna försöker påverka bolag i portföljerna att agera hållbart.