VD har ordet

Det är väldigt få länder som kan hävda att de har ett statligt pensionssystem av den kvalitet och styrka som det vi har i Sverige. Jag ser mycket fram emot att återigen få bidra till att stärka pensionssystemet genom att utveckla förvaltningen av en del av dess buffertmedel.

Jag tillträdde som VD för AP4 den första oktober 2016. Detta faktum gör att jag inte på något sätt kan ta åt mig äran för de starka insatser och resultat som AP4 har presterat under huvuddelen av 2016 och en följd av år dessförinnan. Av detta skäl så vill jag redan inledningsvis rikta ett stort tack till den tidigare ledningen, styrelsen och hela AP4:s personal.

Att vara VD för en AP-fond är ett fantastiskt spännande, utmanande och stimulerande uppdrag. Det är också ett mycket ansvarsfullt uppdrag att bidra till trygga och stabila pensioner för alla individer med koppling till det svenska statliga pensionssystemet. Följdaktligen så blev jag väldigt glad och hedrad när jag av styrelsen blev erbjuden att bli VD, men det är också ett uppdrag som jag känner oerhörd respekt och ödmjukhet inför.

Detta är min andra period inom AP-fonderna. Jag var med och byggde upp en av AP-fonderna under början av 2000-talet i samband med reformen av systemet för Allmän Pension. Nu när jag återigen har förmånen att se systemet från insidan så kan jag till min glädje konstatera att AP-fonderna har fortsatt att utvecklas på ett väldigt positivt sätt. De har alla högklassig förvaltning av god internationell kvalitet. De har också valt att implementera uppdraget på olika sätt, vilket ger den diversifiering som lagstiftningen eftersträvade. Detta tillsammans med strukturen och den inbyggda stabiliteten i det svenska statliga pensionssystemet är något som vi bör känna stolthet inför.

Starkt resultat

Det gångna verksamhetsåret 2016 har resultatmässigt varit starkt. Avkastningen på vår investeringsportfölj uppgick till tio procent efter kostnader. Detta motsvarar ett resultat om 31 miljarder kronor och ett fondkapital som vid årets slut var 334 miljarder kronor.

Med 2016 års bidrag så uppgår avkastningen sedan uppdragets start, 2001-01-01, till 5,9 procent per år efter kostnader, vilket med marginal överstiger 3,0 procent, vilket var den årliga ökningen av inkomstindex under motsvarande period. I reala termer så har AP4 avkastat 4,6 procent årligen sedan start, vilket överstiger det långsiktiga målet om 4,5 procent. Den historiska avkastningen ska ses i perspektivet av att AP4 sedan starten har varit igenom en väldigt turbulent period med bland annat en IT-bubbla (2001/2002), en finanskris (2007/2009), en skuldkris (2010/2011) och därefter en period med extraordinär penningpolitik.

AP4 har ett stort fokus på att förvalta kapitalet så kostnads-effektivt som möjligt. Det är dock inte relevant att analysera kostnadsbasen isolerat. Det väsentliga är vad man får ut av de kostnader som investeras i verksamheten (det vill säga långsiktig avkastning efter kostnader). Olika sätt att implementera förvaltningsuppdraget kan innebära väsentligt olika kostnadsbaser, men också olika avkastningspotential. Med det sagt så uppgick AP4:s kostnad för 2016 till 0,10 procent av det förvaltade kapitalet, vilket är konkurrenskraftigt i jämförelse med pensionsfonder med liknande uppdrag i Sverige såväl som utomlands.

Första – Fjärde AP-fonderna samarbetar på en mängd olika områden. Detta görs för att tillsammans utveckla och förbättra AP-fondernas verksamhet på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Under 2016 har ambitionsnivån för samarbetet höjts ytterligare. Bland annat så har ett "Råd för samverkan" inrättats med starkt mandat från respektive AP-fonds VD.

Avkastning, långsiktighet och hållbarhet

I betydande omfattning så beror AP4:s historiska resultat på förmågan att utnyttja de frihetsgrader som finns i det mandat som AP4 har erhållit via lag. En stor mängd regelverk och andra strukturer driver idag många investerare mot en ökad kortsiktighet. AP-fonderna har i det avseendet ett nästan unikt mandat. Långsiktigheten ger AP4 möjlighet att fullt ut fånga potentialen i investeringar genom uthålligheten att tåla volatilitet där detta främjar den långsiktiga avkastningen.

Lagstiftningen ger också AP4 frihetsgrader att utöver val av tidshorisont välja tillgångsslag såväl som portföljstruktur, vilket ger fonden goda möjligheter att använda det kraftfulla verktyget diversifiering för att över tid skapa en god och stabil avkastning. AP4 avser att ytterligare öka ambitionen med att etablera en investeringsfilosofi och bygga en investerings-portfölj, som fullt ut tar tillvara på de möjligheter som vårt mandat och uppdrag erbjuder. Bland annat så ska helhets-greppet på den samlade portföljen stärkas och kompetensen breddas för att öka förmågan att generera investerings-möjligheter med en lång respektive medellång tidshorisont.

En mycket viktig framgångsfaktor för AP4 är att ytterligare bygga och stärka vår kultur för att lyckas behålla och attrahera de mest kvalificerade specialisterna som också känner ett samhällsansvar.

Att integrera hållbarhetsaspekter, såsom etik, miljö och socialt ansvar, i förvaltningen är en nödvändighet för en långsiktig placerare när det kommer till att korrekt kunna bedöma avkastningspotential och risk för olika investeringsalternativ. Integration av hållbarhet är för AP4 ett löpande arbete under ständig utveckling där också betydelsen av olika hållbarhetsfaktorer förändras i snabb takt. Stor vikt kommer att läggas på att fortsätta bredda och utveckla AP4:s hållbarhetsarbete.

Inom vårt fokusområde Hållbarhet så är klimatförändring viktigt och uppmärksammat och är också ett område som har ägnats stort fokus av AP4. Sedan 2012 har AP4 byggt upp en global plattform för lågkoldioxidstrategier omfattande tre internt respektive tre externt förvaltade lågkoldioxidmandat. Idag har AP4 24 procent av den globala aktieportföljen investerad i lågkoldioxidstrategier. Målet är att ytterligare minska klimatrisken i tillgångarna genom att dels öka investeringarna volymmässigt, dels söka efter nya effektiva strategier för att förstärka bolagens incitament att minska sina koldioxidavtryck.

Ett annat viktigt fokusområde för AP4 är Ägarstyrning, vilket är ett viktigt verktyg för att över tiden förmera och trygga aktieägarvärdet. AP4 har även under 2016 varit mycket aktiv inom detta område. Exempelvis så har AP4 under 2016 arbetat i 27 valberedningar, deltagit i 100 svenska stämmor och röstat vid 798 utländska stämmor. Via vårt ägarstyrningsarbete så för

vi dialog med bolag inom en rad olika områden som varierar beroende på vad som är viktigt för det enskilda specifika företaget. Ägarstyrningsarbetet är också en viktig kanal för AP4:s strävan att påverka vad gäller hållbarhet.

Framgångsrik portföljförvaltning är en kunskapsintensiv verksamhet. För att lyckas med vårt uppdrag så måste AP4 kunna attrahera, utveckla och behålla individer med stor kompetens och potential. En kultur med en stark vilja att utvecklas och ständigt ligga i framkanten är en förutsättning för denna ambition.

Avslutningsvis vill jag återigen betona hur glad och hedrad jag är över uppdraget som VD för AP4. Att vara VD för en AP-fond innebär också ett stort ansvar som jag har betydande respekt inför. Jag tillsammans med alla AP4:s medarbetare kommer att göra vårt yttersta för att leva upp till det förtroende vi har anförtrotts. 2017 kommer att vara ett intensivt år för AP4. Förutom att bibehålla fullt fokus på förvaltningsuppgiften i en besvärlig makro- och geopolitisk miljö, så kommer mycket energi att ägnas åt en uppdatering av AP4:s strategi, att bredda inslaget av lång- och medelfristigt positionstagande samt att vidga hållbarhetsinslaget i investeringsportföljen.

 

Niklas Ekvall, VD AP4