Resultat- och balansräkningar

Nedan presenteras Resultat- och balansräkningar.

Resultaträkningar

Mkr

Jan-juni 2017

Jan-juni 2016

Jan-dec 2016

RÖRELSENS INTÄKTER

     

Räntenetto

 555

817

Erhållna utdelningar

 4 934

 6 482

Nettoresultat, noterade aktier och andelar

 -4 102

12 678

Nettoresultat, onoterade aktier och andelar

 324

3 545

Nettoresultat, räntebärande tillgångar

 4 243

1 882

Nettoresultat, derivatinstrument

 999

 -1 424

-321

Nettoresultat, valutakursförändringar

 1 272

5 786

Provisionskostnader

 -63

-132

Övriga intäkter

-

-

Summa rörelsens intäkter

 5 739

 30 737

RÖRELSENS KOSTNADER

     

Personalkostnader

 -67

 -58

 -117

Informations- och IT-kostnader

 -23

 -46

Köpta tjänster

 -7

 -11

Lokalkostnader

 -6

 -12

Övriga administrationskostnader

 -5

 -9

Summa rörelsens kostnader

 -99

 -195

PERIODENS RESULTAT

 5 640

 30 542

 

Balansräkningar

Mkr

2017-06-30

2016-06-30

2016-12-31

TILLGÅNGAR

     

Aktier och andelar, noterade

 180 659

 197 875

Aktier och andelar, onoterade

 20 312

 26 254

Obligationer och andra räntebärande tillgångar

 109 451

107 151

Derivatinstrument

 2 159

 2 620

Likvida medel

 3 676

3 057

Övriga tillgångar

 1 010

220

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 1 165

 1 267

SUMMA TILLGÅNGAR

 318 432

 338 444

SKULDER OCH FONDKAPITAL

     

Skulder

     

Derivatinstrument

 4 145

 3 919

Övriga skulder

 1 605

 250

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

 243

 355

Summa skulder

 5 993

 4 524

Fondkapital      

Ingående fondkapital

 310 015

 310 015

Nettoutbetalningar till pensionssystemet

 -3 216

 -6 637

Periodens resultat

 5 640

 30 542

Summa fondkapital

 312 439

 333 920

SUMMA SKULDER OCH FONDKAPITAL

 318 432

 338 444