Verksamheten

AP4s fondkapital ökar till 348 miljarder kronor.

Med ett positivt resultat på drygt 17 miljarder kronor ökade Fjärde AP-fondens (AP4) fondkapital till 348 miljarder kronor – en ny rekordnivå. Avkastningen för första halvåret uppgick till 5,2 procent efter kostnader. För de senaste tio åren uppgår AP4s genomsnittliga årliga avkastning till 6,5 procent efter kostnader, vilket med god marginal överträffar både lönetillväxt (inkomstindex) och  AP4s  långsiktiga avkastningsmål.

NYCKELTAL Jan-juni 2017 Jan-juni 2016 Jan-dec 2016
Utgående fondkapital, mdkr  347,6 312,5  333,9
Periodens resultat, mdkr  17,3 5,6  30,5
Nettoflöden till pensionssystemet, mdkr  -3,7 -3,2  -6,6
Ingående fondkapital, mdkr  333,9  310,0  310,0
       
Förvaltningskostnadandel, Rörelsens kostnader, %²  0,06 0,06  0,06
Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, %²  0,04 0,04  0,04
Total förvaltningskostnadsandel, %²  0,10  0,10  0,10
       
Avkastning efter kostnader, %  5,2 1,9 10,0
Real avkastning efter kostnader, %³  4,5 1,1 8,3
       
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %  11,8 9,7  12,0
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %  6,5 6,8  6,7
Real annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %³  5,4  5,7  5,5