Klimat och miljö samt Ägarstyrning

Hållbarhet påverkar oss och vår värld. Vår integrering av hållbarhet i investeringsbedömningarna är nödvändig för att nå målet om högsta möjliga långsiktiga avkastning. AP4 är en aktiv ägare som tar ansvar, påverkar och skapar förutsättningar för att långsiktigt hållbara värden kan skapas i bolagen. Det bidrar till trygga pensioner, en bättre långsiktig ekonomisk tillväxt och till ett mer hållbart samhälle.

Nedan sammanfattas delar av det arbete som bedrivits under årets första sex månader.

 • Klimat och miljö är ett fokusområde inom hållbarhet för AP4. Under det första halvåret har AP4 genomfört en översyn av sina investeringsprocesser samt arbetat fram ett ramverk för att ytterligare öka integrationen av hållbarhet i förvaltningen. Fokusområdet Klimat och miljö samt Ägarstyrning bedöms vara väsentliga för AP4s avkastning, riskhantering och samtliga tillgångars värdeutveckling.
 • AP4 har minskat klimatrisken i portföljen genom att öka investeringarna i lågkoldixidstrategier, som minskar exponeringen mot bolag med relativt störst utsläpp och/eller fossila reserver. Vid halvårsskiftet hade investeringarna i lågkoldioxidstrategier ökat till 27 procent av den globala aktieportföljen. Målet är att andelen ska fortsätta att öka. Vid slutet av året ska den uppgå till 30 procent.
 • AP4 fortsätter att delta i nyemissioner av gröna obligationer, vilka finansierar gröna projekt. AP4 är även fortsatt aktiv i andrahandsmarknaden för gröna obligationer, vilket är viktigt för att främja tillväxten av en sund och konkurrenskraftig grön obligationsmarknad.
 • AP4 har deltagit i 22 svenska börsbolags valberedningar, varav som ordförande i tre av dessa.
 • Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar, vilket är ett arbete som AP4 drivit under många år. I de valberedningar där AP4 deltog var 14 av 27 nyvalda ledamöter kvinnor. Det motsvarar 52 procent nyvalda kvinnliga ledamöter.
 • AP4 har fört drygt 25 dialoger med svenska bolag inför vårens årsstämmor, vilket resulterade i flera fall av bättre motiverade villkor till stämmoförslag samt förbättrad informationsgivning från bolagen. Därutöver har AP4s förvaltning haft löpande dialog med drygt 125 svenska bolag under perioden. Dialogerna fokuserar på bolagens verksamhet, risker och affärsmöjligheter inkluderande hållbarhetsaspekter.
 • AP4 har röstat på 56 svenska bolagsstämmor och på 770 utländska bolagsstämmor.
 • AP-fondernas Etikråd, ett framgångsrikt samarbete mellan AP1-AP4, firar tio års jubileum 2017. Etikrådet har under våren 2017 arrangerat två välbesökta jubileumsseminarer om ansvarsfulla och hållbara investeringar:
  • om klimatförändringen med Al Gore och Johan Rockström som huvudtalare.
  • om Ansvarfulla investerare, mänskliga rättigheter och miljö.

AP-fondernas Etikråd arbetar bland annat med att påverka utländska bolag till positiv förändring inom hållbarhet och ökad transparens.

 

 • AP-fondernas Etikråds Årsrapport 2016 - mänskliga rättigheter i fortsatt fokus - publicerades under våren 2017.

Läs mer på www.etikradet.se eller på www.ap4.se.