Om denna rapport och nästa rapporttillfälle

Redovisnings- och värderingsprinciper

Halvårsrapporten har upprättats i enlighet med de av AP-fonderna gemensamt framtagna redovisnings- och värderingsprinciperna. Dessa återfinns i AP4s årsredovisning för 2016, som kan läsas på www.ap4.se.

Siffror i halvårsrapportens tabeller och bilder är korrekt avrundade var för sig, varför summan inte alltid stämmer med delarna. Siffror inom parentes avser första halvåret 2016 om inte annat anges.

Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av AP4s revisorer.

Väsentliga händelser

Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Nästa rapporttillfälle

AP4s årsredovisning för verksamhetsåret 2017 kommer att publiceras i februari 2018.