Positivt bidrag till pensionssystemet

Överträffar både mål och inkomstindex

De senaste tio åren har AP4 avkastat 88 procent efter kostnader. Det innebär en genomsnittlig årlig avkastning på 6,5 procent. I reala termer efter inflationsjustering motsvarar det en årlig avkastning på 5,4 procent, vilket överträffar AP4s långsiktiga mål om 4,5 procent realt.

Sedan starten, 2001-01-01, uppgår avkastningen efter kostnader till 6,0 procent årligen i genomsnitt. Det överträffar inkomstindex, som under motsvarande period ökat med 3,0 procent årligen. Inkomstindex ligger till grund för uppräkningen av skulden i inkomstpensionssystemet. AP4 har därmed bidragit positivt till pensionssystemets tillgångssida och till systemets stabilitet.

AP4s reala avkastning sedan start, det vill säga utöver inflationen, uppgår till 4,7 procent och överträffar det långsiktiga målet om 4,5 procent real avkastning. Se grafen på sidan ett.

Överträffat index varje år sedan 2009

AP4 bedriver aktiv förvaltning. Det vill säga målsättningen är att skapa en avkastning bättre än index och marknaden generellt. Grafen ovan visar att strategin varit framgångsrik och att AP4 i sin Taktiska förvaltning har överträffat index under många år i följd. Även första halvåret 2017 överträffade AP4 index.

Nettoutbetalningarna fortsätter

En av styrkorna med det svenska pensionssystemet är att det eftersträvar  generationsneutralitet. När den stora generationen av 40-talister arbetade bidrog de med ett nettoinflöde till pensionssystemet. Nu när de går i pension bidrar AP- fonderna med kapital till pensionssystemet, och på så sätt överbryggas de demografiska skillnaderna mellan olika generationer. Sedan 2009 har AP-fonderna skjutit till kapital för att täcka pensionssystemets underskott mellan inbetalda pensionsavgifter och utbetalda pensioner. AP4 har sammantaget, sedan systemets nettoflöden blev negativa, betalat ut 40 miljarder kronor.

Regeringens utvärdering positiv

AP-fonderna har fortsatt att bidra positivt till inkomstpensionssystemet och samtidigt minskat sina kostnader jämfört med föregående år. Det tryggar våra framtida pensioner,

säger finansmarknadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande rörande regeringens årliga utvärdering av AP-fondernas verksamhet.

Regeringens utvärdering visade att AP-fondernas samlade genomsnittliga avkastning per år sedan starten 2001 till och med 2016 är 5,6 procent, vilket väl överstiger inkomstindex som under samma period ökat med 3,0 procent per år. AP-fondernas andel av inkomstpensionssystemets tillgångar har ökat från 10 till 15 procent sedan start.

En externt genomförd studie visar att AP1–AP4 är kostnadseffektiva jämfört med ett urval av representativa utländska pensionsfonder med liknande uppdrag och storlek. Mer specifikt för AP4 så visar undersökningen att AP4s kostnader är nära 60 procent lägre än mediankostnaden för jämförelsegruppen och 40 procent lägre om man korrigerar för tillgångsallokering och storlek.

Regeringen ser positivt på det arbete med hållbarhet som AP-fonderna och AP-fondernas Etikråd bedriver. I flera fall har hållbarhetsarbetet fått utmärkelser både i Sverige och internationellt. Regeringen konstaterar att frågorna är viktiga och arbetet bör fortsätta med oförminskad intensitet.

Regeringen bedömer det positivt att AP1–AP4 under 2016 ökat fokus på samarbete mellan fonderna, något som kan bidra till ökad kostnadseffektivitet utan att negativt påverka fondernas självständighet eller diversifiering av förvaltningsmodellerna.