Tillgångarnas värde och avkastning

AP4s tillgångar på 348 miljarder kronor är investerade i olika tillgångsslag såsom aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter.

Positiv marknadsutveckling

Aktiemarknaderna uppvisade under första halvåret en fortsatt stark tillväxt och sammantaget gav världsindex (MSCI ACWI lokal valuta) en avkastning på drygt nio procent. Långa statsräntor på de större räntemarknaderna rörde sig sidledes under första halvåret och den svenska kronan stärktes mot framför allt amerikanska dollarn, japanska yenen och brittiska pundet. 

  • Noterade aktier, såväl svenska som globala, bidrog kraftigt positivt.
  • Positiv avkastning från Fastigheter.
  • Räntebärande tillgångar utvecklades svagt positivt.
  • Starkare svensk krona gav ett negativt valutabidrag.
Tillgångsslag Marknadsvärde, mdkr Portföljavkastning, % Bidrag till periodens resultat, mdkr
Aktier, totalt 199,9 9,4 17,9
Globala aktier 133,2 8,7 11,2
Svenska aktier 66,7 11,0 6,7
Räntebärande tillgångar 113,7 0,3 0,3
Fastigheter 26,2 10,4 2,5
Alternativa tillgångar 7,3 4,5 0,4
Valuta 0,0 -1,0 -3,5
Övrigt¹ 0,5 0,0 -0,1
S:a placeringstillgångar² 347,6 5,3 17,5

Noterade aktier mer än hälften av tillgångarna

Styrelsen har bedömt att AP4 har bäst möjlighet att uppnå det långsiktiga målet om hög avkastning genom att ha en stor andel noterade aktier.

 

Positivt bidrag från tre tidshorisonter  

AP4 har en förvaltningsstruktur med tre investeringshorisonter: 40 år, 3 - 15 år samt upp till tre år. Tre olika horisonter ger AP4 möjlighet att ta tillvara på fler investeringsmöjligheter med förväntat god avkastning, vilket också ger ytterligare riskspridning. Denna struktur möjliggör en längre investeringshorisont än för de flesta andra investerare. Det bedöms öka AP4s möjligheter till hög avkastning över tid. Sedan 2013, när strukturen med tre tidshorisonter började gälla, har samtliga horisonter bidragit positivt. Totalt över denna period uppgår resultatet till 147 miljarder kronor.

Normalportföljen - 40 år är en referensportfölj bestående av index, vars tillgångsfördelning beslutas av styrelsen. Sedan förvaltningsstrukturens start 2013 uppgår Normalportföljens resultat till 118,7 miljarder kronor, varav beslutet att ha en hög andel noterade aktier har gett det största positiva bidraget.

AP4s tillgångar, såsom aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter, förvaltas inom den Strategiska respektive Taktiska förvaltningen.

Den Strategiska förvaltningen - 3 – 15 år har sedan förvaltningsstrukturens start 2013, bidragit med 23,2 miljarder kronor till resultatet varav de största bidragsgivarna är Svenska aktier och Fastigheter. Den Strategiska förvaltningen har hittills 2017 skapat, liksom varje år sedan start, en avkastning bättre än index.

Den Taktiska förvaltningen – med en tidshorisont upp till tre år - har över tid, sedan strukturens start 2013, bidragit positivt till resultatet med 3,1 miljarder kronor och skapat en avkastning bättre än index. Även under  första halvåret 2017 var avkastningen bättre än index.

Hög kvalitet till låg kostnad

En kostnadseffektiv förvaltning ökar möjligherna att nå AP4s långsiktiga mål att skapa högsta hållbara avkastning efter kostnader. AP4s förvaltningskostnad har över tid legat på 0,10 procent, vilket är lågt och konkurrenskraftigt i såväl inhemsk som internationell jämförelse.

Personal

Antalet anställda var vid halvårsskiftet 56 personer, vilket är två personer fler än antalet anställda vid årets början.