Resultat- och balansräkningar

Nedan presenteras Resultat- och balansräkningar.

Resultaträkningar

Mkr

Jan-juni 2016

jan-juni 2015

Jan-dec 2015

RÖRELSENS INTÄKTER

 

 

 

Räntenetto

555

1 199

2 002

Erhållna utdelningar

4 934

4 230

5 347

Nettoresultat, noterade aktier och andelar

-4 102

8 913

6 651

Nettoresultat, onoterade aktier och andelar

324

805

3 833

Nettoresultat, räntebärande tillgångar

4 243

-1 305

-1 151

Nettoresultat, derivatinstrument

-1 424

-297

-781

Nettoresultat, valutakursförändringar

1 272

4 600

4 529

Provisionskostnader

-63

-62

-128

Summa rörelsens intäkter

5 739

18 083

20 302

RÖRELSENS KOSTNADER

 

 

 

Personalkostnader

-58

-66

-124

Informations- och IT-kostnader

-23

-21

-43

Köpta tjänster

-7

-4

-7

Lokalkostnader

-6

-6

-12

Övriga administrationskostnader

-5

-6

-11

Summa rörelsens kostnader

-99

-103

-197

PERIODENS RESULTAT

5 640

17 980

20 105

 

Balansräkningar

Mkr

2016-06-30

2015-06-30  

2015-12-31

TILLGÅNGAR

 

 

 

Aktier och andelar, noterade

180 659

181 685   

177 367

Aktier och andelar, onoterade

20 312

16 464

19 822

Obligationer och andra räntebärande tillgångar

109 451

106 007

106 548

Derivatinstrument

2 159

3 945

3 296

Likvida medel

3 676

4 049

3 739

Övriga tillgångar

1 010

915

894

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 165

1 257

1 431

SUMMA TILLGÅNGAR

318 432

314 322

313 097

SKULDER OCH FONDKAPITAL

 

 

 

Skulder

 

 

 

Derivatinstrument

4 145

2 421

1 888

Övriga skulder

1 605

1 348

974

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

243

136

220

Summa skulder

5 993

3 905

3 082

Fondkapital  

 

 

Ingående fondkapital

310 015

294 854

294 854

Nettoutbetalningar till pensionssystemet

-3 216

-2 417

- 4 944

Periodens resultat

5 640

17 980

20 105

Summa fondkapital

312 439

310 417

310 015

SUMMA SKULDER OCH FONDKAPITAL

318 432

314 322

313 097