Verksamheten

AP4:s fondkapital når ny rekordnivå med 312 miljarder kronor

Med ett positivt resultat på 5,6 miljarder kronor ökade fondkapitalet till 312 miljarder kronor efter nettoutflöden till pensionssystemet på drygt tre miljarder kronor. Totalavkastningen för första halvåret 2016 uppgick till 1,9 procent efter kostnader.

För de senaste tio åren uppgår AP4:s genomsnittliga årliga totalavkastning till 6,8 procent efter kostnader, vilket överträffar inkomstindex1 med god marginal och innebär att AP4 bidragit positivt till pensionssystemet.

NYCKELTAL Jan-juni 2016 Jan-juni 2015 Jan-dec 2015
Fondkapital vid periodens slut, mdr kr 312,5 310,4 310,0
Periodens resultat, mdr kr 5,6 18,0 20,1
Utbetalat netto till pensionssystemet, mdr kr -3,2 -2,4 -4,9
       
Totalavkastning efter kostnader, % 1,9 6,1 6,8
       
Förvaltningskostnadandel för rörelsekostnader, % av förvaltat kapital 0,06 0,07 0,06
Förvaltningskostnadsandel för rörelse- och provisionskostnader, % av förvaltat kapital 0,10 0,11 0,11
       
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, % 9,7 11,6 9,7
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, % 6,8 7,4 6,7