Ägarstyrning och Klimatförändring i fokus

AP4:s fokusområden inom hållbarhet är Ägarstyrning och Klimatförändring. De bedöms vara väsentliga för AP4:s avkastning, riskhantering och samtliga tillgångars utveckling. AP4 är en aktiv ägare som tar ansvar, påverkar och bidrar till att långsiktigt hållbara värden skapas i bolagen. Detta kan i sin tur bidra till trygga pensioner.

Nedan sammanfattas delar av det arbete som bedrivits under årets första sex månader.

  • AP4 har deltagit i 27 svenska börsbolags valberedningar, varav som ordförande i fyra av dessa.
  • Andelen kvinnliga styrelseledamöter ökar, vilket är ett arbete som AP4 drivit under många år. I de bolags valberedningar där AP4 deltog var 13 av 33 nyvalda ledamöter kvinnor, utav de bolag som haft årsstämma under våren. Det motsvarar 39 procent nyvalda kvinnliga ledamöter.
  • AP4 har fört drygt 25 dialoger med svenska bolag inför vårens årsstämmor, vilket resulterade i flera fall av bättre motiverade villkor till stämmoförslag samt förbättrad informationsgivning från bolagen. Därutöver har AP4:s förvaltning haft löpande kontakter med cirka 125 svenska bolag under perioden.
  • AP4 har deltagit på 79 svenska årsstämmor.
  • AP4 har röstat på 616 utländska bolagsstämmor.
  • AP4 har haft framgång med flera aktieägarförslag om utökad klimatrapportering. Aktieägarförslagen har lagts av AP4 och andra investerare till Anglo Americans, Glencores och Rio Tintos samt ConocoPhillips årsstämmor.
  • 22 procent av AP4:s globala aktieportfölj är investerad i lågkoldioxidstrategier, vilket minskar AP4:s exponering mot bolag med stora utsläpp av koldioxid och fossila reserver.
  • 4,2 miljarder kronor av AP4:s tillgångar är investerat i gröna obligationer. AP4 var aktiv i såväl nyemissionsmarknaden som andrahandsmarknaden för gröna obligationer.
  • AP4 delar med sig av erfarenheter och kunskap om lågkoldioxidstrategier och gröna obligationer. AP4 har på förfrågan givit ett 40-tal presentationer på konferenser och i andra officiella sammanhang, bland annat i FN i samband med undertecknandet av COP21-avtalen.
  • AP-fondernas Etikråds Årsrapport 2015 publicerades under våren. AP-fondernas Etikråd är ett samarbete mellan Första-Fjärde AP-fonderna. AP-fondernas Etikråd arbetar med att påverka utländska bolag till positiv förändring inom hållbarhet.

Läs mer på www.ap4.se.