Positivt bidrag till pensionssystemet

Överträffar med god marginal inkomstindex

De senaste tio åren har AP4 avkastat 93 procent efter kostnader. Det innebär en genomsnittlig avkastning efter kostnader på 6,8 procent per år, vilket efter avdrag för inflation motsvarar en real avkastning på 5,7 procent.

Sedan starten, 2001-01-01, uppgår totalavkastningen efter kostnader till 5,6 procent årligen i genomsnitt. Det överträffar inkomstindex som ökat med motsvarande 3,0 procent årligen. AP4 har därmed bidragit positivt till pensionssystemets stabilitet. AP4:s reala avkastning (inflationsjusterad) uppgår till 4,3 procent, vilket är strax under det långsiktiga målet på 4,5 procent real totalavkastning.

13 av 15 halvår bättre än index

För halvåret 2016 var AP4:s aktiva förvaltningsbidrag -0,0 procentenheter och marginellt lägre än index. Tre av fem delportföljer bidrog positivt. Sedan 2009 har AP4:s aktiva förvaltning levererat ett positivt extra resultatbidrag på totalt 7,8 miljarder.

Noterade aktier mer än hälften av tillgångarna

Styrelsen har bedömt att AP4 har bäst möjlighet att uppnå det långsiktiga målet genom att ha en stor andel noterade aktier.

Regeringens utvärdering positiv

- Det är glädjande att AP-fonderna har fortsatt att bidra positivt till inkomstpensionssystemet samtidigt som de påskyndat utvecklingen mot en hållbar finansmarknad, säger finansmarknadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande rörande regeringens årliga utvärdering  av AP-fondernas verksamhet.

Utvärderingen visar att AP-fonderna har bidragit positivt till pensionssystemets långsiktiga finansiering både under 2015 och sedan starten 2001. Vid 2015 års slut utgjorde AP-fondernas kapital 14 procent av inkomstpensionssystemets tillgångar, vilket är fyra procentenheter högre än då det nuvarande AP-fonds-systemet infördes.

Utvärderingen visar att AP-fonderna de senaste åren utvecklat arbetet inom riskhantering, kontroll och regelefterlevnad betydligt. Regeringen anser att det är ett fortsatt viktigt område att utveckla kontinuerligt. Vidare anses att det är viktigt för att uppnå långsiktig hög avkastning och god riskhantering att hållbarhetsaspekter integreras i AP-fondernas verksamhet samt att AP-fonderna försöker påverka företag i portföljerna att agera hållbart.

Väsentliga händelser

  • Sarah McPhee har förordnats som ordförande för AP4 av regeringen under våren 2016.
  • Niklas Ekvall har av AP4:s styrelse utsetts att efterträda Mats Andersson, som VD för AP4. Niklas tillträder som VD den första oktober 2016.