Tillgångsslagens marknadsvärde och utveckling

Svagt positiv marknadsutveckling

AP4 levererade ett positivt resultat första halvåret 2016. Aktiemarknaderna inledde året kraftigt negativt för att därefter återhämta sig, men kraftig börsoro under juni i samband med Storbritanniens Brexit-omröstning fick marknaderna att åter vända ner och bland annat Japan, Europa och Sverige var vid halvårsskiftet under nollstrecket. Långa statsräntor på de större räntemarknaderna sjönk under halvåret, vilket gav ett positivt bidrag till totalportföljen. Den svenska kronan försvagades, mot bland annat japanska yenen, euron och amerikanska dollarn, vilket gynnade värderingen av totalportföljens utländska tillgångar. 

  • Räntebärande tillgångar utvecklades positivt i samband med fallande räntor.
  • Positiv avkastning från Fastigheter.
  • Svagare svensk krona gav positivt valutabidrag.
  • Noterade aktier, såväl svenska som globala, bidrog negativt.

Marknadsvärde, portföljavkastning och resultatbidrag, 2016-06-30