VD har ordet

När jag nu, i samband med denna rapport, lämnar mitt uppdrag som VD för AP4 kan jag konstatera att mina tio år som AP-fondschef haft sin beskärda del av krascher och kriser. Men vi har samtidigt utvecklat olika strategier i syfte att utnyttja finans-marknadernas volatilitet i en miljö där aktörerna tenderar att bli allt mer kortsiktiga. Att våga vara långsiktig har varit en framgångsrik strategi för AP4. Vi har under dessa år skapat god avkastning åt vår kund – den svenska pensionären.

Första halvåret 2016 fick en mycket dramatisk avslutning. Beskedet på midsommaraftonens morgon överraskade många: En majoritet av väljarna i Storbritannien hade röstat för att lämna EU – den så kallade Brexit. Beskedet resulterade i chockvågor på världens börser. Den ökade osäkerheten ledde initialt till stora kursfall och kraftiga svängningar på valutamarknaderna.

Bör vi vara oroade av Brexit?

I det korta perspektivet: Ja! Det är ingen som i dagsläget kan ha en välgrundad uppfattning om hur, och hur länge, Brexit påverkar världsekonomin.

I det medellånga perspektivet? Ja, även här kan man befara att osäkerheten kring Brexit kommer att bestå. Förhandlingarna om ett brittiskt utträde kan komma att pågå i flera år. Vi vet föga om vilka uppgörelser som kan träffas och om andra länder kan drabbas av motsvarande opinionskantringar.

I det långa perspektivet? - den naturliga utgångspunkten för en förvaltare som AP4 - Nej. Min bestämda uppfattning är att världsekonomin kommer att klara även denna kris. Det är åtminstone den läxa som historien lärt oss kapitalförvaltare. Låt mig peka på några talande exempel.

Mitt under den djupa finanskrisen 2008 förutskickade den legendariske amerikanske investeraren Warren Buffet att världen inte skulle gå under den här gången heller. 

Och han fick rätt. Vi kan i dag konstatera att trots två världskrig, den stora depressionen på 30-talet, ett dussintal recessioner, oljechocker och annan turbulens har Dow Jones index sedan år 1900 klättrat från 66 till drygt 17 000! Beskedet att Storbritannien vill lämna EU ska nog ses i detta perspektiv.

AP-fonderna i ett långt perspektiv

För många är det säkert svårt att ta in ett perspektiv på 100 år. Men låt oss inskränka perspektivet till AP4:s egen historia. Att starta en pensionsfond, med inriktning på aktieförvaltning, år 1974 var ingen bra timing i det korta perspektivet. I kölvattnet av den första oljekrisen och strukturproblemen i svensk industri hade AP4:s aktieportfölj efter sju år ett marknadsvärde som understeg anskaffningsvärdet.
Men 40 år senare kan vi konstatera att det långa perspektivet segrade igen – och det med råge. Stockholmsbörsen under de senaste 40 åren har givit en avkastning på 14,5 procent per år, eller i reala termer 10,2 procent.

Samma slutsats, att aktier över tid genererar god avkastning, kan dras även när vi kortar perspektivet något till 2000-talet, närmare bestämt sedan de svenska AP-fonderna "nystartades" år 2001. Även den här gången blev det en mycket olycklig start: Världens aktiemarknader störtdök till följd av IT-kraschen och terroristdåden i USA den 11 september. Men återigen repade sig världsekonomin och AP-fonderna har sedan 2001 sammantaget levererat en avkastning väl i nivå med tufft uppsatta mål!

Långsiktighet viktigt för framgångsrikt decennium

Långsiktighet har varit en avgörande framgångsfaktor för AP4 de senaste tio åren. Detta har gynnat avkastningen vid både tillgångsfördelning och strategival. Långsiktigheten har också fungerat som ledstjärna vid avgörande vägval som AP4 har gjort. Låt mig ge några exempel på detta.

  • Stor andel aktier

För en långsiktig förvaltare som AP4 är kortsiktig volatilitet inte något bra mått på risk. Vi tål att äga aktier även om kurssvängningarna från tid till annan är betydande. Under de senaste tio åren har vi hållit fast vid att ha nära 60 procent av tillgångarna i noterade aktier. Den riskexponeringen har betalat sig väl i en tid där många aktörer valt att dra ned aktieandelen i sina
portföljer.  Aktier har ånyo, över lite längre tid, levererat god avkastning, trots att det emellanåt varit berg-och-dal-bana.

  • Hög exponering mot den svenska börsen

En tredjedel av AP4:s aktieportfölj finns idag placerad på Stockholms-
börsen. Det är ett vägval som ifrågasatts av många – många gånger. Vår bevekelsegrund har varit det faktum att Sverige över tid har levererat en klart bättre avkastning än omvärlden. Jag vill själv förklara detta fenomen med en kombination av bra ägarstyrningsmodell och ett stort inslag av framgångsrika så kallade kontrollägare. Sedan 2001 har strategin att vara överexponerad mot Sverige givit ett extra bidrag på nära 23 miljarder kronor!

  • Aktiv förvaltning

En mycket tydlig trend de senaste tio åren är att pensionsfonder världen över i allt större
utsträckning överger ambitionen att bedriva aktiv förvaltning och i stället väljer passiv indexförvaltning. Min övertygelse har alltid varit att fundamental, aktiv förvaltning på sikt lönar sig. En aktiv förvaltning skapar också den bästa grunden för att agera som en påläst och engagerad ägare. Med stolthet kan jag konstatera att AP4:s duktiga portföljförvaltare sedan finanskrisen 2008 har genererat ett extra bidrag på nära åtta miljarder kronor. Till en, i sammanhanget, mycket låg kostnad.

  • Utnyttja det långa mandatet

Som nämnts har kapitalmarknadernas aktörer det senaste decenniet blivit allt mer kortsiktiga. Styrelsen för AP4 har valt den motsatta vägen. För att på ett bättre sätt ta till vara på placeringsmöjligheterna introducerade styrelsen ett strategiskt mandat där utvärderingen av investeringarna sker på upp emot 15 år.  Jag vågar nog påstå att detta mandat har få motsvarigheter hos andra förvaltare. Efter tre år har AP4 närmare en tredjedel av sitt kapital och en ännu större del av sin aktiva risk i detta strategiska mandat. Och det har hittills varit mycket framgångsrikt. Sedan introduktionen av det strategiska mandatet har AP4 här lyckats skapa ett mervärde på nära 17 miljarder kronor!

  • Tänk hållbart

Inom det strategiska mandatet ryms också AP4:s hållbarhetsinvesteringar. Vi vet alla att världen står inför ett antal stora globala risker. Den globala uppvärmningen är kanske den mest omdiskuterade. För oss som investerare har det varit naturligt att undersöka hur vi kan bidra till en långsiktigt hållbarare värld. Tillsammans med ett antal av världens största pensionsförvaltare har vi på AP4 därför tagit fram strategier som syftar till att kraftigt minska koldioxidavtrycket i våra investeringar. Och vi har hittills varit framgångsrika i dubbel mening: koldioxidavtrycket har minskat samtidigt som avkastningen är positiv.

Sammantaget tycker jag att vi kan se tillbaka på ett framgångsrikt decennium. AP4:s medarbetare har bidragit till att AP4 utvecklats från att vara den minsta AP-fonden till att, vid årsskiftet 2015/2016, vara den största.

Avkastningen under de senaste tio åren har i genomsnitt per år varit 6,8 procent, vilket motsvarar en real (inflations-justerad) avkastning om 5,7 procent, som klart överstiger det övergripande långsiktiga målet om en realavkastning om 4,5 procent per år. Och vi har gjort detta till mycket låga kostnader. Den samlade kostnaden för AP4 utgör bara 0,1 procent av kapitalet per år.

Med detta lämnar jag över stafettpinnen till en ny VD, Niklas Ekvall. För mig har det har varit en stor förmån att få utveckla AP4 tillsammans med en fantastisk grupp hängivna medarbetare.

 

Mats Andersson, VD