Verksamheten

Efter ett år präglat av covid-19 med exceptionella marknadsrörelser blev avkastningen under 2020 till slut 9,6 procent efter kostnader. Framgångsrik aktiv förvaltning bidrog till avkastningen med 2,4 procentenheter. Resultatet blev 39,3 miljarder kronor och under året ökade fondkapitalet till 449,4 miljarder kronor samtidigt som 7,9 miljarder kronor betalades ut till pensionssystemet. Totala kostnader uppgick till 0,09 procent av förvaltat kapital. AP4 har halverat den noterade aktieportföljens koldioxidavtryck sedan 2010 och konkretiserar nu nya ambitiösa klimatmål som innebär att halvera utsläppen än en gång fram till år 2030 för att sedan nå netto nollutsläpp senast år 2040.

De totala kostnaderna uppräknade till helårsbasis uppgick till 0,09 (0,10) procent av genomsnittligt förvaltat kapital. AP4 är mycket kostnadseffektiv med en kostnadsnivå som är ungefär hälften av den för motsvarande pensionsfonder i en internationell jämförelse.

AP4 sänkte koldioxidutsläppen för noterade aktier med ytterligare 15 procent under 2020. AP4 har halverat koldioxidutsläppen sedan 2010 och målet är att halvera utsläppen ytterligare en gång från nuvarande nivå till 2030, för att ha netto nollutsläpp senast år 2040.

AP4 har arbetat i 39 valberedningar med stämma under 2020 samt röstat på 109 svenska stämmor och 1 043 stämmor internationellt.

Nyckeltal för AP4:s verksamhet 31 dec 2020 31 dec 2019
Utgående fondkapital, mdr kr 449,4 418,0
Årets resultat, mdr kr 39,3 75,2
Flöden netto mot pensionssystemet, mdr kr -7,9 -6,5
Ingående fondkapital, mdr kr 418,0 349,3
Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader, % 0,06 0,06
Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, % 0,03 0,04
Total förvaltningskostnadsandel, % 0,09 0,10
Avkastning efter kostnader, % 9,6 21,7
Real avkastning efter kostnader, %  9,1 19,9
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, % 9,8 9,3
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, % 9,7 9,9