Verksamheten

Årets avkastning uppgick till 21,7 procent efter kostnader. Den aktiva förvaltningen bidrog till avkastningen med 4,4 procentenheter. Med ett resultat på 75,2 miljarder kronor efter kostnader samt nettobetalningar till pensionssystemet på 6,5 miljarder kronor ökade det totala fondkapitalet till 418,0 miljarder kronor vid utgången av 2019.

De totala kostnaderna uppgick till 0,10 procent av genomsnittligt förvaltat kapital. AP4:s kostnadsnivå är 47 procent lägre än för motsvarande pensionsfonder i en internationell jämförelse.

Under 2019 minskade koldioxidutsläppet i AP4:s aktieportfölj med ytterligare elva procent och är nu 48 procent lägre än för ett brett globalt aktieindex.

AP4 har arbetat i 39 valberedningar med stämma under 2019 och arbetade vid utgången av året i 36 valberedningar med stämma under 2020. Under 2019 röstade AP4 på 87 svenska stämmor och
1 025 stämmor internationellt.

Nyckeltal för AP4:s verksamhet 31 dec 2019 31 dec 2018
Utgående fondkapital, mdr kr 418,0 349,3
Årets resultat, mdr kr 75,2 -0,5
Flöden netto mot pensionssystemet, mdr kr -6,5 -6,8
Ingående fondkapital, mdr kr 349,3 356,6
Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader, % 0,06 0,06
Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, % 0,04 0,04
Total förvaltningskostnadsandel, % 0,10 0,10
Avkastning efter kostnader, % 21,7 -0,2
Real avkastning efter kostnader, %  19,9 -2,3
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, % 9,3 8,1
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, % 9,9 9,9
Annualiserad real avkastning efter kostnader, 10 år, %  8,6 8,7