Verksamheten

AP4:s avkastning efter kostnader för första halvåret 2020 uppgick till -2,5 procent. AP4:s betydande exponering till aktier, både globalt och i Sverige, var huvudsaklig anledning till den negativa avkastningen. Även tillgångsslaget reala tillgångar, som delvis utgörs av noterade fastighetsaktier, reducerade AP4:s totalavkastning det första halvåret. Räntebärande investeringar gavdock ett positivt bidrag till AP4:s avkastning. AP4:s valutaexponering som per halvårsskiftet var 19,7 procent gav ett negativt avkastningsbidrag om -0,4 procentenheter som följd av kronförstärkning under första halvåret.

De totala kostnaderna uppräknade till helårsbasis uppgick till 0,09 procent av genomsnittligt förvaltat kapital. AP4:s kostnadsnivå är knappt hälften av den för motsvarande pensionsfonder i en internationell jämförelse.

Under 2019 minskade koldioxidutsläppet i AP4:s aktieportfölj med ytterligare elva procent och är nu 48 procent lägre än för ett brett globalt aktieindex.

AP4 har arbetat i 38 valberedningar med stämma under 2020. Under 2020 röstade AP4 på 82 svenska stämmor och 873 stämmor internationellt.

Nyckeltal för AP4:s verksamhet 31 dec 2019 31 dec 2018
Utgående fondkapital, mdr kr 418,0 349,3
Årets resultat, mdr kr 75,2 -0,5
Flöden netto mot pensionssystemet, mdr kr -6,5 -6,8
Ingående fondkapital, mdr kr 349,3 356,6
Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader, % 0,06 0,06
Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, % 0,04 0,04
Total förvaltningskostnadsandel, % 0,10 0,10
Avkastning efter kostnader, % 21,7 -0,2
Real avkastning efter kostnader, %  19,9 -2,3
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, % 9,3 8,1
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, % 9,9 9,9
Annualiserad real avkastning efter kostnader, 10 år, %  8,6 8,7