Verksamheten

Med en avkastning på 13,0 procent efter kostnader ökade det totala fondkapitalet till 391,4 miljarder kronor vid utgången av första halvåret 2019. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret överträffade AP4:s referensportfölj med 1,7 procentenheter. Halvårsresultatet uppgick till 45,2 miljarder kronor.

Under första halvåret har netto 3,0 miljarder kronor betalats ut till pensionssystemet. De totala kostnaderna uppräknat till helårsbasis uppgick till 0,10 procent av genomsnittligt förvaltat kapital.

Avkastningen före kostnader uppgick till 13,0 procent. Valutaexponeringen vid utgången av perioden uppgick till 17,6 procent av fondkapitalet.

AP4 har tagit ett aktivt ägaransvar genom att under första halvåret ha röstat på 80 svenska och 872 utländska bolagsstämmor. Inför stämmosäsongen 2019 arbetade AP4 i 39 valberedningar.

Nyckeltal för AP4:s verksamhet 30 jun 2019 30 jun 2018 31 dec 2018
Utgående fondkapital, mdr kr 391,4 366,9 349,3
Periodens resultat, mdr kr 45,2 13,7 -0,5
Flöden netto mot pensionssystemet, mdr kr -3,0 -3,3 -6,8
Ingående fondkapital, mdr kr 349,3 356,6 356,6
       
Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader, % 0,06 0,06 0,06
Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, % 0,04 0,04 0,04
Total förvaltningskostnadsandel, % 0,10 0,10 0,10
       
Avkastning efter kostnader, % 13,0 3,8 -0,2
Real avkastning efter kostnader, % ¹ 11,8 2,9 -2,3
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, % 9,3 11,0 8,1
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, % 10,4 8,7 9,9
Annualiserad real avkastning efter kostnader, 10 år, % ¹ 9,1 7,9 8,7