Mål

AP4 har under 2018 implementerat en ny övergripande portfölj- och förvaltningsstruktur samt nya avkastningsmål som gäller från och med 2018. AP4 har två olika mål för att utvärdera portföljens avkastning. Dels mäts portföljens totala reala avkastning, dels den operativa förvaltningens aktiva avkastning i förhållande till en bred marknadsportfölj.

Realt avkastningsmål

AP4:s reala avkastningsmål bygger på en långsiktig analys av avkastningsmöjligheter och pensionssystemets åtagande över 40 år. Denna följs av en medelsiktig analys över 10 år som även beaktar rådande marknadsläge och pensionssystemets nuvarande styrka. Detta utmynnar i ett realt avkastningsmål om i genomsnitt 3 procent per år de kommande 10 åren och en dynamisk normalportfölj (DNP) som anger lämplig tillgångsallokering. Över en längre tidshorisont om 40 år är avkastningsmålet 4 procent. Att det reala avkastningsmålet nu är 3 procent per år innebär att avkastningen efter en initial period med detta lägre avkastningsmål behöver följas av en period för vilken avkastningen överträffar 4 procent per år, för att AP4:s långsiktiga avkastning ska uppgå till i genomsnitt 4 procent realt per år över hela 40-årsperioden. Det nya målet gäller från och med 2018 och ersätter tidigare mål om 4,5 procents genomsnittlig årlig real avkastning.

Aktivt förvaltningsmål

Den löpande förvaltningen hanteras av AP4:s operativa förvaltningsorganisation. Portföljens allokering och aktiva förvaltningsbeslut styrs med hjälp av strukturerad riskbudgetering. Styrelsen fastställer årligen ett riskutrymme inom vilket den operativa förvaltningen har att agera. För 2018 har AP4:s riskmandat varit 5 procent aktiv risk och det aktiva förvaltningsmålet har varit 1 procentenhets överavkastning i förhållande till den dynamiska normalportföljen (DNP). Det aktiva förvaltningsmålet för den operativa förvaltningen ersätter tidigare aktiva avkastningsmål för strategisk och taktisk förvaltning. Den operativa förvaltningen utvärderas över fem år.