Mål

AP4 har två olika mål för att utvärdera portföljens avkastning. Dels är portföljens reala (inflationsjusterade) avkastningsmål tre procent per år i genomsnitt och dels är den operativa förvaltningens aktiva avkastningsmål en procent per år utöver en referensportfölj.

AP4 uppnår realt avkastningsmål

AP4:s reala avkastningsmål är tre procent per år i genomsnitt över ett medelsiktigt tidsperspektiv om tio år. AP4 gör samtidigt bedömningen att det långsiktigt över 40 år är möjligt att nå en real avkastning om i genomsnitt fyra procent realt per år. Efter en tidsperiod med lägre förväntad avkastning – i vilken marknaderna nu befinner sig – förväntas en normalisering ske då en real avkastning något över fyra procent återigen ska vara rimlig. Sedan starten av pensionssystemet år 2001, det vill säga en tidshorisont på över 19 år, har AP4:s genomsnittliga årliga avkastning efter kostnader varit 6,5 procent i nominella termer, vilket överträffar det långsiktiga målet om i genomsnitt 5,7 procent per år (realt
avkastningsmål uppräknat med inflation). Uttryckt i reala termer har AP4:s genomsnittliga årliga avkastning varit 5,1 procent och det långsiktiga målet i genomsnitt 4,3 procent per år. Avkastningen
har också med god marginal överträffat inkomstindexets utveckling om i genomsnitt 2,9 procent per år, vilket innebär att AP4 har bidragit till pensionssystemets stabilitet.

AP4 uppnår aktivt förvaltningsmål

Den operativa förvaltningens aktiva avkastning utvärderas i förhållande till den av styrelsen fastställda referensportföljen, den dynamiska normalportföljen (DNP). Från och med 2018 är målet 1,0 procent per år mätt över fem år. Målet länkas historiskt med tidigare överavkastningsmål, i detta fall för de tre åren 2015-2017, då det aktiva förvaltningsmålet var i genomsnitt 1,1 procent per år. För 2019 var aktiv avkastning 4,4 procent att jämföra med målet 1,0 procent. Över femårsperioden 2015-2019 var aktiv
avkastning i genomsnitt 2,3 procent per år att jämföra med målet 1,1 procent per år. AP4:s operativa förvaltning har därmed överträffat det aktiva avkastningsmålet både för 2019 och över fem år.