Avkastningsmål

AP4 har två olika mål för att utvärdera portföljens avkastning. Dels är portföljens reala (inflationsjusterade) avkastningsmål tre procent per år i genomsnitt och dels är den operativa förvaltningens aktiva avkastningsmål en procent per år utöver en referensportfölj.

Realt avkastningsmål

AP4:s reala avkastningsmål är tre procent per år i genomsnitt över ett medelsiktigt tidsperspektiv om tio år. AP4 gör samtidigt bedömningen att det långsiktigt över 40 år är möjligt att nå en real avkastning om i genomsnitt 3,5 procent realt per år. Sedan starten av pensionssystemet år 2001, har AP4:s genomsnittliga årliga avkastning efter kostnader varit 6,7 procent i nominella termer, vilket överträffar det långsiktiga målet om i genomsnitt 5,6 procent per år (realt avkastningsmål uppräknat med inflation). Uttryckt i reala termer har AP4:s genomsnittliga årliga avkastning varit 5,1 procent och det långsiktiga målet i genomsnitt 4,3 procent per år. Avkastningen har också med god marginal överträffat inkomstindexets utveckling om i genomsnitt 2,9 procent per år, vilket innebär att AP4 har bidragit till pensionssystemets stabilitet.

Aktivt förvaltningsmål

Den operativa förvaltningens aktiva avkastning utvärderas i förhållande till den av styrelsen fastställda referensportföljen, den dynamiska normalportföljen (DNP). AP4:s aktiva avkastning var 2,4 procentenheter högre än jämförelseindexet 2020, vilket innebär ett mervärde i förvaltningen om 10,1 miljarder kronor under 2020. Mätt över utvärderingshorisonten fem år var den aktiva avkastningen i genomsnitt 1,8 procentenheter per år, vilket överstiger målet för aktiv avkastning som är 1,1 procentenhet per år. AP4:s aktiva avkastning har totalt givit ett aktivt resultatbidrag om 30,8 miljarder kronor de senaste fem åren.